Afstandsonderwijs

voor PO en VO | bijgewerkt op 13 juli 2021

Welke lessen kunnen we leren van de periode van onderwijs op afstand? Op deze themapagina vind je relevant onderzoek naar afstandsonderwijs. 

Inspectie van het onderwijs: grote verschillen bij afstandsonderwijs

Scholen en opleidingen zijn in de tweede lockdown snel omgeschakeld naar afstandsonderwijs. Schoolleiders en leraren laten daarbij ook een groot lerend vermogen zien. Dit komt naar voren uit een onderzoek van de inspectie naar de organisatie en kwaliteit van het afstandsonderwijs. Het beschrijft de diversiteit in vormen, proces, ervaringen en kwaliteit van afstandsonderwijs ten tijde van de corona-crisis.

Een representatief beeld levert het onderzoek niet op, het doel was de variëteit in kaart te brengen en goede voorbeelden op te halen. En op die manier bij te dragen aan kennisdeling tussen scholen en besturen. Hoewel het in het belang van leerlingen is dat onderwijs zo veel mogelijk fysiek plaatsvindt, verdienen deze innovaties een blijvende plaats in het onderwijsaanbod. De opbrengsten van dit onderzoek kan men gebruiken om deze hybride of digitale vormen van onderwijs te verbeteren; zij kunnen bijdragen aan de doorontwikkeling van opgedane inzichten. Bekijk de bevindingen van het onderzoek over de verschillende sectoren op Onderwijsinspectie.nl of download de factsheets hieronder.

Webinar ‘Schoolinspectie en de kwaliteit van afstandsonderwijs’

Op 22 april organiseerden Kennisnet en de Inspectie van het Onderwijs een webinar over het project ‘Kwaliteit van afstandsonderwijs’, een multisectoraal onderzoek dat in oktober 2020 startte. Je kunt de webinar hieronder terugkijken.

Geleerde lessen uit onderzoek over afstandsonderwijs: weten wat werkt

Het onderwijs werd door de coronacrisis overvallen door een verplichte overstap naar afstandsonderwijs. Omdat de omschakeling zo plotseling kwam, wordt er ook wel gesproken van emergency remote teaching. Desondanks hebben scholen veel geleerd over wat effectief afstandsonderwijs is en wat ervoor nodig is om ook in de toekomst online en offline onderwijs te blijven combineren. Op basis van 9 onderwerpen heeft Kennisnet deze geleerde lessen uit onderzoek over afstandsonderwijs op een rij gezet. Bekijk de geleerde lessen op Kennisnet.nl

Monitor hybride onderwijs

De ‘Monitor hybride onderwijs’ brengt voor scholen in kaart hoe zij invulling hebben gegeven aan onderwijs op afstand en welke waardevolle lessen zij graag willen behouden. Je kunt zelf deelnemen aan het onderzoek.

Eerste resultaten po

De eerste resultaten voor het primair onderwijs van de ‘Monitor hybride onderwijs: wat hebben we geleerd van onderwijs op afstand?’ zijn gepubliceerd door Kennisnet, KBA Nijmegen en de PO-Raad. Hieruit blijkt dat het merendeel van de scholen in korte tijd wist om te schakelen naar onderwijs op afstand. De verschillen in aanpak waren echter groot. Zo was een gestructureerd lesaanbod en contact met de leraar niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Ook de beschikbaarheid van een laptop met internetverbinding was een knelpunt, zowel voor een deel van de leraren als voor leerlingen. Lees het hele artikel en download het onderzoeksrapport op kennisnet.nl.

Webinar ‘Monitor hybride onderwijs‘ voor het po

Nadira Saab van Kennisnet heeft in december 2020 een webinar gegeven over de eerste resultaten van de ‘Monitor hybride onderwijs’ voor het po. Hieronder kun je de webinar terugkijken.

Ondersteunen van kinderen en ouders bij afstandsonderwijs

In de ‘Monitor hybride onderwijs’ geven leraren twee grote beperkingen aan in de thuissituatie van leerlingen:

  1. Leerlingen kunnen vaak onvoldoende zelfstandig werken.
  2. Ouders kunnen leerlingen niet altijd goed ondersteunen.

In de tweede editie van de Digitale sprong duikt de PO-Raad in dit vraagstuk. Een korte animatie, een whitepaper en een interview met ouders combineren data uit de ‘Monitor hybride onderwijs’ met eerder onderzoek en inzichten van projectleiders van de Innovatievragen Onderwijs en ICT

Eerste resultaten vo

Ook de eerste resultaten voor het voortgezet onderwijs uit de ‘Monitor hybride onderwijs: wat hebben we geleerd van onderwijs op afstand?’ zijn gepubliceerd door Kennisnet en KBA Nijmegen. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat docenten in de periode van afstandsonderwijs vooral hebben ingezet op het presenteren van de leerstof, het geven van uitleg en het laten oefenen van leerlingen. Er is het minst gewerkt aan activerend en samenwerkend leren. Daarnaast is een van de conclusies uit het onderzoek: hoe de opbrengsten worden ervaren, hangt onder andere af van de mate van activiteit in de online les, de ondersteuning van ouders en de zelfstandigheid van de leerling. De helft van de bevraagde leerlingen wil bepaalde zelfstandige taken liever thuis blijven doen, ook wanneer de scholen weer volledig opengaan. Lees het hele artikel en download het onderzoeksrapport op kennisnet.nl

Webinar ‘Monitor hybride onderwijs‘ voor het vo

In maart 2021 organiseerde Kennisnet opnieuw een webinar met daarin de eerste resultaten van de ‘Monitor hybride onderwijs’ voor het voortgezet onderwijs. Hieronder kun je de webinar terugkijken.

Inspectie van het onderwijs: aanpassen aan de omstandigheden

De inspectie van het onderwijs volgt het onderwijs in tijden van COVID-19 en dat geeft interessante informatie over de manier waarop het onderwijs zich aanpast aan de omstandigheden. De inspectie hoopt dat het onderwijsveld er zijn voordeel mee kan doen. Deze informatie is afkomstig van een willekeurige en representatieve steekproef onder scholen, instellingen en samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Per sector worden enkele highlights naar voren gehaald. De inspectie heeft een eerste meting gedaan tussen 15 april – 23 april, een tweede meting tussen 22 juni – 3 juli en een derde meting in oktober 2020, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd.

Daarnaast heeft de Inspectie de handreiking ‘Effectief afstandsonderwijs’ gepubliceerd. Dit overzichtsartikel beschrijft hoe effectief afstandsonderwijs kan worden vormgegeven. Eerst worden zes risico’s van afstandsonderwijs beschreven . Daarna gaat de handreiking in op effectieve afstandslessen en effectieve aanpakken op schoolniveau, zoals op de kwaliteit van didactisch handelen, op het organiseren van interactie en op leerlingen zelfstandig laten werken. De handreiking beschrijft wetenschappelijke inzichten voor alle sectoren, van basisonderwijs tot hoger onderwijs.

Staat van de ouder

Hoe denken ouders over het onderwijs aan hun kind? Wat vinden ze van de kwaliteit van het onderwijs? Lees het in de Staat van de Ouder. Het jaarlijkse onderzoek van Ouders & Onderwijs naar de mening en ervaring van ouders.

Ouders delen hun ervaringen en mening over bijvoorbeeld de relatie die zij met school hebben, de kwaliteit van onderwijs, het lerarentekort en medezeggenschap. Extra aandacht is er dit jaar voor de klassengrootte en de invloed van corona. 

Terug