Leeropbrengsten

voor PO en VO | gepubliceerd op 25 maart 2021

Welke lessen kunnen we leren van de periode van onderwijs op afstand? Op deze themapagina vind je relevant onderzoek naar leeropbrengsten in periodes van afstandsonderwijs en hybride onderwijs.

Leerlingen over het algemeen positief

Schoolinfo heeft een leerlingenpeiling naar onderwijs op afstand uitgevoerd. De peiling vond plaats tussen mei en juli 2020, in september is een rapport opgeleverd met de belangrijkste resultaten. Hieruit blijkt dat leerlingen over het algemeen positief zijn over onderwijs op afstand. De overgang naar online onderwijs is meestal goed verlopen en leerlingen waarderen de inzet van school en het adaptief vermogen van hun leraren. Daarnaast zien we dat leerlingen heel graag weer naar school wilden. Ze misten hun vrienden en het sociale contact. Desondanks zien leerlingen ook positieve kanten van online onderwijs, zoals meer ontwikkeling in zelfstandig werken, minder of anders toetsen en de groei in digitale vaardigheden van leraren. Het is belangrijk om hierbij aan te geven dat er grote verschillen zijn tussen leerlingen als het gaat om de effecten van afstandsonderwijs. In het rapport staan ook aanbevelingen en aandachtspunten voor het onderwijs.

Leerprestaties in Limburg 

Maastricht University heeft een onderzoek uitgezet met behulp van de OnderwijsMonitor Limburg. Een belangrijke vraag in het onderzoek is in hoeverre onderwijs op afstand invloed heeft gehad op leerprestaties van leerlingen op de Limburgse basisscholen en in het voortgezet onderwijs. De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd in een reeks factsheets. Deze zijn te vinden op educatieveagendalimburg.nl.  

Gemiddeld minder groei

Cito heeft onderzocht of het niveau en de groei van leerlingen afwijkt van de voorgaande twee schooljaren in vergelijking met de periode van afstandsonderwijs. Er is gekeken of er verschillen bestaan tussen provincies, scholen met verschillende achterstandsscores en relatief hoog en laag presterende leerlingen op het vakgebied Begrijpend lezen, Rekenen-Wiskunde en Spelling. Geconcludeerd kan worden dat leerlingen in de afstandsonderwijs periode zijn gegroeid, ongeacht welke regio, school instelling of voorgaande toetsresultaten. Deze groei is minder dan onder reguliere omstandigheden wordt verwacht. Het niveau van de bekeken leerlingen ligt op dit moment dan ook gemiddeld gezien lager dan vergelijkbare leerlingen in voorgaande jaren. 

Thuis leren weinig effectief

Basisschoolkinderen hebben gedurende de schoolsluiting weinig tot geen leerprogressie gemaakt, aldus onderzoek van de University of Oxford. Op basis van toetsresultaten voor en na de sluiting blijkt dat zelfs in Nederland, waar online leermateriaal relatief gebruikelijk is, thuis leren weinig effectief is geweest.

Vergeleken met voorgaande jaren hebben basisschoolleerlingen ongeveer een vijfde minder progressie gemaakt in de acht weken durende sluiting dan in andere jaren. Die leerachterstand van 20 procent komt overeen met de effectieve tijd die leerlingen vanuit huis hebben moeten leren. Ook bleek uit het onderzoek dat leerachterstanden groter waren onder leerlingen van relatief lager opgeleide ouders. Het onderzoek toont aan dat kinderen met lager opgeleide ouders tot 50 procent minder progressie boekten dan andere kinderen dit jaar vergeleken met de progressie in voorgaande jaren.

Mening over wegwerken niveauverschillen

Op 16 maart 2020 sloten de scholen in Nederland vrij plotseling. Naar aanleiding van de schoolsluiting is veel gedebatteerd over de ongewenste niveauverschillen die tussen leerlingen zouden ontstaan. Scholen zouden bij hervatting van het onderwijs vooral moeten inzetten op het wegwerken van niveauverschillen.

Om na te gaan hoe leerlingen, ouders/verzorgers en onderwijsprofessionals hierover denken, werd van 25 april tot 10 mei 2020 een digitale enquête opengesteld. In deze korte periode is de enquête 634 keer ingevuld. De resultaten zijn te vinden op de website zeermakkelijk.nl. 

Terug