Passend onderwijs

voor PO en VO | bijgewerkt op 25 november 2021

Met de komst van onderwijs op afstand hebben verschillende partijen hard gewerkt om thuisnabij en gezamenlijk leren mogelijk te maken en kwetsbare leerlingen extra te ondersteunen door passend onderwijs op afstand aan te bieden.

Leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoefte kunnen steeds vaker naar dezelfde school om dichtbij huis en gezamenlijk te leren. Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig om aan het reguliere onderwijs te kunnen (blijven) deelnemen. De school en/of het samenwerkingsverband organiseert dan een zo passend mogelijk onderwijs(ondersteunings)aanbod, in samenwerking met jeugdhulp, zorg of andere partijen.

Schoolbesturen, scholen, samenwerkingsverbanden en andere partijen hebben de opdracht de benodigde ondersteuning te organiseren, zodat alle leerlingen zoveel mogelijk thuisnabij en gezamenlijk kunnen leren. Zo bereiken we inclusiever onderwijs en daarmee een ononderbroken ontwikkelingsproces voor alle leerlingen.

Kansen afstandsonderwijs

Met de komst van onderwijs op afstand hebben verschillende partijen hard gewerkt om thuisnabij en gezamenlijk leren mogelijk te maken en kwetsbare leerlingen extra te ondersteunen door passend onderwijs op afstand aan te bieden. Bij het Steunpunt Passend Onderwijs vind je inspiratie en goede voorbeelden.

Er zijn meerdere initiatieven die zich bezighouden met de kansen van afstandsonderwijs en het bestendigen van de geleerde lessen uit de coronacrisis. Zo inventariseert een kerngroep van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kansen voor afstandsonderwijs ter voorkoming van thuiszitters en worden de opbrengsten hiervan op korte termijn met de sector gedeeld.

Op 28 januari organiseerde het Steunpunt Passend Onderwijs een online bijeenkomst over maatwerk, afstandsonderwijs en onderwijszorgarrangementen. Je kunt de webinar en de presentatie terugkijken.

Praktijkvoorbeeld

Havo- en vwo-leerlingen met autisme of een angstprobleem vallen vaak tussen wal en schip. Op het Matrix Lyceum in Drachten bieden leraren uit het vo en het vso samen passend onderwijs.

Terug