Subsidieregeling voor extra ondersteuning aan kinderen, leerlingen en studenten 

voor PO en VO | bijgewerkt op 8 oktober 2020

Het kabinet investeert bijna €500 miljoen extra in het onderwijs vanwege de coronacrisis. Hiervan wordt €244 miljoen geïnvesteerd in een subsidieregeling voor voorschoolse educatie, primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo om extra ondersteuning te bieden aan kinderen, leerlingen en studenten die dat vanwege de coronacrisis nodig hebben. Op 8 oktober werd bekendgemaakt dat er nog eens 38 miljoen euro extra beschikbaar komt voor scholen.

Scholen en instellingen uit primair onderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en volwasseneneducatie kunnen subsidie aanvragen om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging, veroorzaakt door de coronacrisis. 

De Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021 is bedoeld voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021. Deze programma’s moeten worden aangeboden op facultatieve basis naast het reguliere onderwijsprogramma. In totaal maakt het kabinet hiervoor € 244 miljoen vrij. Op 8 oktober werd bekendgemaakt dat er nog eens 38 miljoen euro extra beschikbaar komt voor scholen.

De aanvraagtermijn is intussen afgelopen en er kunnen geen nieuwe subsidieaanvragen meer worden ingediend. In het tweede tijdvak is het subsidieplafond overschreden, maar hiervoor is (zoals hierboven genoemd) extra geld vrijgemaakt, zodat alle ingediende aanvragen kunnen worden gehonoreerd. 

Tips voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie

De VO-raad heeft tips verzameld voor een goede voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het inhaal- en ondersteuningsprogramma voor leerlingen. De tips zijn afkomstig van scholen die ervaring hebben met het organiseren van onderwijs buiten de reguliere lestijd.

De PO-Raad heeft een kaart ontwikkeld voor de focus en inrichting van ondersteuningsprogramma’s. Deze kaart reikt informatie en vragen aan, waarmee schoolteams en bestuurders aanpakken en organisatievormen kunnen kiezen. Zo kunnen zij gericht tegemoetkomen aan de extra ondersteuningsbehoeften van leerlingen.

Webinars

Bekijk de webinar terug die het ministerie van OCW en Kennisnet organiseerden over de subsidieregeling.

Bekijk het webinar van onderzoeksinstituut LEARN! over de uitwerking van de subsidieregeling. Het instituut is door NRO en OCW gevraagd een inventarisatie te maken van de eerste subsidieaanvragen en de verwachte effectiviteit hiervan.

Wat weten we uit onderzoek?

De VU gaat in een blog in op de vraag: Hoe kunnen we de verloren leertijd van leerlingen inhalen? Wat weten we uit onderzoek over de effectiviteit van verschillende interventies en strategieën? De auteurs behandelen vier opties die worden genoemd in de subsidieregeling en noemen ook andere voorbeelden van internationale programma’s voor het inhalen van leerachterstanden.

De Kennisrotonde van NRO heeft een nuttig overzicht van wat we weten uit onderzoek naar het effect van zomerscholen en verlengde schooltijd op het inhalen van achterstanden.

Onderzoeksinstituut LEARN! inventariseerde in opdracht van NRO en OCW welke ondersteuning scholen inzetten en bracht de verwachte effectiviteit daarvan in kaart. Scholen kiezen vooral voor:

  1. Verlengde schooldagen
  2. Ondersteuning onder schooluren
  3. Vakantiescholen voor leerlingen met een taal- of rekenachterstand

De onderzoekers doken ook in de wetenschappelijke literatuur. Daaruit blijkt dat werkzame elementen van ondersteuningsprogramma’s grofweg dezelfde zijn:

In hun compacte verslag beschrijven de onderzoekers van LEARN! 9 categorieën interventies die op dit moment in Nederland ingezet worden: remedial teaching, aanvullende ondersteunende materialen (adaptieve online programma’s), vakantiescholen, versterken van ouderbetrokkenheid, ondersteuning onder schooltijd, leerkrachtprofessionalisering en een-op-eenbegeleiding.

Meer informatie en veelgestelde vragen

Vragen

Heb je een vraag? Stel die via ons loket.

Terug