Aansluiten bij initiatieven

voor PO en VO | bijgewerkt op 16 maart 2023

Hybride onderwijs, online lessen of een digitaal curriculum – er zijn al een aantal initiatieven opgezet die mogelijk ook helpend kunnen zijn voor (dreigende) thuiszitters. Hieronder vind je initiatieven en wat deze precies inhouden, zoals informatie over de toegankelijkheid, de kosten, de dekking en de verwachtingen. Voor informatie hierover kunt u terecht bij het initiatief zelf. Aan vermelding op de lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Onderstaande lijst biedt geen compleet overzicht. Voor aanvullingen neem contact met ons op via stel je vraag.  

Op deze pagina vind je de onderstaande landelijke initiatieven:

Klassecontact

Klassecontact is een initiatief waarbij zieke kinderen, thuis of in het ziekenhuis, een laptop gebruiken die verbonden is met een ICT-set in de klas. In de klas zien de medeleerlingen via een beeldscherm het zieke kind. Op deze manier is normaal contact en deelname aan de les mogelijk, blijven de leerlingen bij elkaar betrokken en zien hoe het met elkaar gaat.  De leerling blijft onderdeel van de groep.  

Kosten  

Gratis voor zieke leerlingen en de school. Gefinancierd door het KPN Mooiste Contact Fonds. Onderwijs Ontwikkeling Nederland staat ervoor open om te verkennen of en onder welke voorwaarden of vergoeding Klassecontact ook voor (dreigende) thuiszitters kan worden ingezet.    

Toegankelijk voor 

Kinderen die ziek thuis zijn of in het ziekenhuis.  

Het is denkbaar dat Klassecontact ook inzetbaar kan zijn ter voorkoming van uitval, ofwel om thuiszitters weer terug te geleiden naar school – juist voor het zichtbaar onderdeel (blijven) uitmaken van de groep, ook als je niet op school bent.  

Regio

Landelijk.

Dekking 

Zowel primair als voortgezet onderwijs, analoog aan de school waar het kind ingeschreven staat.  

Verwachtingen van de ouders, de school en het kind 

De school neemt het initiatief, vraagt aan en begeleidt. De school vraagt twee medeleerlingen van de zieke leerling om als buddy’s te helpen (VO). Essentieel is dat een OZL-consulent (Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen) zorgt voor het contact met zowel de leerling als de school en dat er een onderwijs-zorgarrangement is waar Klassecontact onderdeel van is.   

Acadin

Acadin is een digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen in het primair onderwijs die een (cognitieve of creatieve) uitdaging nodig hebben. Het aanbod varieert van webpaden ter verbreding van de lesstof, uitdagende experimenten, onderzoeksopdrachten, webkwesties, digitaal beschikbare verrijkingsmaterialen en beschrijvingen van overige geschikte materialen. Acadin is een initiatief van Onderwijs Ontwikkeling Nederland.  

Kosten  

Deelnemende scholen schaffen een abonnement aan. 

Toegankelijk voor 

Getalenteerde leerlingen in het basisonderwijs en hun begeleiders. 

Regio 

Landelijk. 

Dekking 

Aanvullend PO-materiaal. Ruim 600 leeractiviteiten georganiseerd in thema’s. 

Verwachtingen van de ouders, de school en het kind 

De school neemt het initiatief en begeleidt. 

IVIO

Wereldschool met internationaal Nederlands onderwijs IVIO@school is voor kinderen met speciale leerbehoeften. IVIO@School zorgt, samen met scholen in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs, dat elk kind kan leren in een omgeving die prettig en passend is. Bruikbaar binnen het bekostigde onderwijs zijn de materialen voor afstandsonderwijs voor onder meer losse vakken, te gebruiken voor begeleiding en passend onderwijs.  

Voor het primair onderwijs: een fysieke handleiding of digitale lesinstructies voor het doorlopen van de lesstof.  Daarnaast zijn er materialen en een jaarplanner, en een beschrijving per les over wat je met de leerling kunt gaan doen. Wanneer een leerling afstandsonderwijs volgt, moet de school dat organiseren volgens de beleidsregel over Afwijking onderwijstijd. Het afstandsonderwijs telt niet mee als onderwijstijd, maar kan wel worden benut gedurende de tijd dat een leerling niet in staat is de school te bezoeken, en om het toewerken naar schoolbezoek mogelijk te maken. 

Voor het voortgezet onderwijs: lespakketten bestaande uit lesmaterialen, toetsen, een digitale lesinstructie met bijbehorende jaarplanner en de elektronische leeromgeving.  De toetsmomenten maken inzichtelijk of de leerling de lesstof beheerst. Wanneer een leerling afstandsonderwijs volgt, kan de school dat organiseren volgens de beleidsregel over Afwijking onderwijstijd. De tijd van het afstandsonderwijs telt dan niet mee als onderwijstijd, maar kan wel worden benut gedurende de tijd dat een leerling niet in staat is de school te bezoeken, en om het toewerken naar schoolbezoek mogelijk te maken.

In het voortgezet onderwijs is fysiek onderwijs het uitgangspunt, maar is het op grond van bestaande wet- en regelgeving voor onderwijstijd ook mogelijk om onder bepaalde voorwaarden een deel van de onderwijstijd met afstandsonderwijs in te vullen. Afstandsonderwijs dient dan te voldoen aan de volgende criteria:

Als afstandsonderwijs aan deze criteria voldoet, telt het in beginsel op dezelfde manier mee voor het bepalen of er is voldaan aan de wettelijke urennormen als bij een reguliere les.

De VO-wetgeving biedt dus mogelijkheden voor het structureel inzetten van afstandsonderwijs als onderdeel van het onderwijsaanbod en dientengevolge het meetellen van afstandsonderwijs als onderwijstijd. Dit onderdeel kan een IVIO-pakket zijn. Het is niet de bedoeling dat de school het onderwijs uit handen geeft en feitelijk laat verzorgen door IVIO. Een leerling mag dus niet volledig thuisonderwijs krijgen o.b.v. IVIO. Begeleiding door IVIO mag niet uit de reguliere bekostiging betaald worden. IVIO-materiaal mag alleen worden betaald uit de reguliere bekostiging als de school dit zelf inzet als onderdeel van het onderwijsaanbod (en het dus voldoet aan de bovenstaande 3 punten). De school blijft het bevoegd schoolgezag en is daarmee verantwoordelijk voor het onderwijs aan al haar leerlingen, ook als dat wordt ingekocht bij IVIO.

Toegankelijk voor  

In overleg met het regulier onderwijs als het kind baat heeft bij een leertraject. Voor kinderen die:  

Dekking 

Zowel voor het primair als voortgezet onderwijs volledig curriculum. 

Regio 

Landelijk en internationaal 

Terug