Veelgestelde vragen over de eindtoetsafname 2021

voor PO | bijgewerkt op 27 mei 2021

Basisscholen zijn verplicht om bij hun leerlingen in groep 8 de eindtoets af te nemen. Dit doen zij tussen 15 april en 15 mei. Op deze pagina worden enkele veelgestelde vragen beantwoord die verband houden met de eindtoetsafname in 2021.

1. Wat bepaalt het instroomniveau op het vo: het schooladvies of de eindtoets?

Het schooladvies van de basisschool is leidend bij de toelating in het voortgezet onderwijs. Met dit advies melden leerlingen uit groep 8 zich aan bij een middelbare school. Tussen 15 april en 15 mei vindt vervolgens de eindtoets plaats. Als een leerling uit de eindtoets een hoger toetsadvies krijgt dan het schooladvies, moeten scholen het schooladvies heroverwegen. Een heroverweging kan leiden tot een bijstelling van het advies naar boven. Ook als het om ‘half’ schoolniveau gaat. Als een leerling een bijstelling van het advies heeft gekregen, kan een leerling zich aanmelden voor een hoger schooltype.

2. Zijn scholen verplicht een eindtoets af te nemen?

Ja. Scholen zijn wettelijk verplicht een eindtoets af te nemen bij alle leerlingen in groep 8 waarvoor geen ontheffingsgrond geldt.

Dit staat beschreven in de Wet op het Primair Onderwijs Artikel 9b, eerste lid

3. Tot wanneer mogen de (bijgestelde) schooladviezen worden ingevoerd in het onderwijskundigrapport en BRON?

Scholen zijn normaliter verplicht om het voorlopige schooladvies uiterlijk 1 maart af te geven. Vanwege de lockdown is dit tijdpad voor dit jaar verlengd. Om ook dit jaar zorgvuldig het schooladvies op te stellen, kregen scholen tot 15 maart de tijd om het voorlopige schooladvies op te nemen in het onderwijskundig rapport en in te voeren in BRON.

Scholen wordt daarnaast gevraagd om een eventuele bijstelling van een schooladvies zo snel mogelijk in BRON te zetten (uiterlijk binnen 14 dagen). Er is niet wettelijk vastgelegd wanneer scholen hun schooladviezen moeten hebben bijgesteld. Het kan dus per school verschillen wanneer de bijgestelde schooladviezen met BRON worden uitgewisseld.

4. Zijn de normen van de eindtoets dit jaar aangepast?

Voorafgaand aan de eindtoetsafname in 2021 is met alle eindtoetsaanbieders is afgesproken dat dit schooljaar in de normering rekening zou worden gehouden met opgelopen achterstanden als gevolg van de scholensluiting vorig jaar en dit jaar. Uit analyses is inderdaad gebleken dat leerlingen dit jaar de eindtoets iets minder goed hebben gemaakt dan in andere jaren. In de landelijke normering is rekening gehouden met deze leervertraging als gevolg van corona door de grenzen van de toetsadviezen te verschuiven. Leerlingen krijgen daarmee een toetsadvies dat past bij hun potentie in het vervolgonderwijs.

Naast het toetsadvies geeft de eindtoets ook inzicht in de beheersing van de referentieniveaus taal en rekenen. De berekening van de referentieniveaus is dit schooljaar niet veranderd. Via de referentieniveaus krijgen scholen inzicht in waar leerlingen op dat moment staan.

5. Hoe houdt de inspectie in haar toezicht op basisscholen rekening met mogelijke leerachterstanden?

De inspectie houdt in haar beoordeling rekening met omstandigheden die zijn ontstaan door de maatregelen vanwege het coronavirus. Komend schooljaar (2021/2022) geeft de inspectie bij de onderzoeken die zij doen op scholen en afdelingen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs geen oordeel op de onderwijsresultaten (standaard OR1 uit het onderzoekskader van de inspectie), hierbij gaat het onder meer om de eindtoetsresultaten van schooljaar 2020/2021.

6. Waarom ging de eindtoets in 2020 niet door?

In schooljaar 2019/2020 heeft minister Slob besloten de eindtoets te annuleren. De eerste maatregelen die verband hielden met corona waren op dat moment net van kracht en de minister gaf scholen door dit besluit de mogelijkheid om prioriteit te geven aan het opstarten van de opvang van leerlingen en de organisatie van onderwijs op afstand.

Stappenplan eindtoets

Terug