IVIO@School

voor PO en VO | bijgewerkt op 5 januari 2024

Wereldschool met internationaal Nederlands onderwijs IVIO@school is voor kinderen met speciale leerbehoeften. IVIO@School zorgt, samen met scholen in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs, dat elk kind kan leren in een omgeving die prettig en passend is. Bruikbaar binnen het bekostigde onderwijs zijn de materialen voor afstandsonderwijs voor onder meer losse vakken, te gebruiken voor begeleiding en passend onderwijs.  

Voor het primair onderwijs: een fysieke handleiding of digitale lesinstructies voor het doorlopen van de lesstof.  Daarnaast zijn er materialen en een jaarplanner, en een beschrijving per les over wat je met de leerling kunt gaan doen. Wanneer een leerling afstandsonderwijs volgt, moet de school dat organiseren volgens de beleidsregel over Afwijking onderwijstijd

Het afstandsonderwijs telt niet mee als onderwijstijd, maar kan wel worden benut gedurende de tijd dat een leerling niet in staat is de school te bezoeken, en om het toewerken naar schoolbezoek mogelijk te maken. 

Voor het voortgezet onderwijs: lespakketten bestaande uit lesmaterialen, toetsen, een digitale lesinstructie met bijbehorende jaarplanner en de elektronische leeromgeving.  De toetsmomenten maken inzichtelijk of de leerling de lesstof beheerst. Wanneer een leerling afstandsonderwijs volgt, kan de school dat organiseren volgens de beleidsregel over Afwijking onderwijstijd. De tijd van het afstandsonderwijs telt dan niet mee als onderwijstijd, maar kan wel worden benut gedurende de tijd dat een leerling niet in staat is de school te bezoeken, en om het toewerken naar schoolbezoek mogelijk te maken.

In het voortgezet onderwijs is fysiek onderwijs het uitgangspunt, maar is het op grond van bestaande wet- en regelgeving voor onderwijstijd ook mogelijk om onder bepaalde voorwaarden een deel van de onderwijstijd met afstandsonderwijs in te vullen. Afstandsonderwijs dient dan te voldoen aan de volgende criteria:

Als afstandsonderwijs aan deze criteria voldoet, telt het in beginsel op dezelfde manier mee voor het bepalen of er is voldaan aan de wettelijke urennormen als bij een reguliere les.

De VO-wetgeving biedt dus mogelijkheden voor het structureel inzetten van afstandsonderwijs als onderdeel van het onderwijsaanbod en dientengevolge het meetellen van afstandsonderwijs als onderwijstijd. Dit onderdeel kan een IVIO-pakket zijn. Het is niet de bedoeling dat de school het onderwijs uit handen geeft en feitelijk laat verzorgen door IVIO. Een leerling mag dus niet volledig thuisonderwijs krijgen o.b.v. IVIO. Begeleiding door IVIO mag niet uit de reguliere bekostiging betaald worden. IVIO-materiaal mag alleen worden betaald uit de reguliere bekostiging als de school dit zelf inzet als onderdeel van het onderwijsaanbod (en het dus voldoet aan de bovenstaande 3 punten). De school blijft het bevoegd schoolgezag en is daarmee verantwoordelijk voor het onderwijs aan al haar leerlingen, ook als dat wordt ingekocht bij IVIO.

Toegankelijk voor  

In overleg met het regulier onderwijs als het kind baat heeft bij een leertraject. Voor kinderen die:

Dekking 

Zowel voor het primair als voortgezet onderwijs volledig curriculum. 

Regio 

Landelijk en internationaal 

Meer weten? Kijk op Ivioschool.nl

Terug