Oudercommunicatie

voor PO en VO | bijgewerkt op 27 september 2022

Het is bij afstandsonderwijs belangrijk om stil te staan bij de oudercommunicatie. Communiceer daarbij niet alleen richting de ouders, maar vooral mét de ouders. Ontwikkel teambreed een gezamenlijke aanpak voor afstandsonderwijs die ook rekening houdt met de verwachtingen van de ouders. Als ouders vanaf het begin betrokken worden bij de plannen, bijvoorbeeld via een MR, zijn ze ook bereid om mee te denken in oplossingen.  

Betrek ouders en evalueer regelmatig met ouders. Doe dit bijvoorbeeld samen met de (oudergeleding van de) MR of tijdens een klassenouderoverleg: Wat werkt goed? Wat kan anders? Neem de positieve punten mee in een nieuw communicatieplan voor ouders. 

Op deze pagina vind je informatie over:

Weten wat werkt met ouderbetrokkenheid 

Het NRO heeft een rapport gepubliceerd over ouderbetrokkenheid. In het rapport staan blauwe vakken met relevante tips voor wat scholen kunnen doen. Lees het rapport ‘Ouders betrekken bij onderwijs’. 

Voorkom rolverwarring

Bespreek met de ouders de valkuil van de rolverwarring tijdens les op afstand.  

Belangrijk is dat ouders vooral ouders blijven: zij ondersteunen het leerproces waar mogelijk, maar zij zijn geen leraar. Laat ouders daarom zo min mogelijk instructie geven of de leerling bij de les houden. Dat is voor kinderen verwarrend omdat dit de taak van de leraar is.  

Leraren kunnen ook ongemerkt in de rol van ouders stappen door regelmatig te vragen hoe een leerling zich voelt. Leerlingen hebben echter behoefte aan schools contact: het ontvangen van instructie, aangesproken worden op werk dat niet af is en complimenten ontvangen. Het gewone lesgeven is juist nodig om eventuele zorgvragen boven water te krijgen en bespreekbaar te maken. Hoe gaat het met de weekplanning? Waar kan je met vragen terecht? Wie helpt jou met je rekenhuiswerk? De leerling herkent de rol van de leraar en zal binnen dit vertrouwde kader gemakkelijker aangeven hoe hij of zij zich voelt.  

Contactmomenten op groepsniveau

Plan contactmomenten met de ouders van leerlingen die afstandsonderwijs volgen. Maak daarin duidelijke afspraken over de manier waarop je communiceert, en de mate waarin. 

Bel je dagelijks, wekelijks of minder frequent? Heb je alleen contact met de leerling, met de ouder of met hen samen? Plan je ook een digitale ouderavond voor algemene onderwerpen? Wanneer kunnen de ouders contact met jou opnemen of even een vraag stellen? Breng differentiatie aan voor zorgleerlingen en -gezinnen. 

Door het opstellen van een plan maak je de wederzijdse verwachtingen tussen ouder en school helder. Zo voorkom je problemen in de communicatie. Indien (het gebrek aan) communicatie toch leidt tot zorg, kan de school contact opnemen met andere instanties. 

Deze tips over communicatie voor ouders kun je downloaden, naar wens bewerken en doorsturen aan de ouders op jouw school:

Structuur

In sommige vormen kan afstandsonderwijs veel vragen van de ouders, die in de meeste gevallen ook hun eigen werkzaamheden hebben. Het is belangrijk hiervoor begrip te tonen en ouders hierbij te helpen. 

Stuur een dag- of weekplanning (ook voor kleuters), waarin je ruimte laat voor de ouders en de kinderen voor een eigen invulling. Plan echter wel vaste contactmomenten. 

Voorkom frustratie van kinderen en ouders en haal de druk van de ketel als het nodig is. Probeer daarbij te voorkomen dat de leerlingen een achterstand oplopen, of bespreek het in elk geval met de ouders wanneer dat risico er is. 

Deze tips over begeleiden voor ouders kun je downloaden, naar wens bewerken en doorsturen aan de ouders op jouw school: 

Didactiek

Om de ouders te helpen in het bijstaan van hun kinderen, kan het nuttig zijn om waar nodig de instructiemethodiek te delen. Dit kan bijvoorbeeld door het kopiëren van gedeelten uit de instructiehandleiding van methodes. 

Ook kun je regelmatig een (digitale) ouderavond inplannen om ouders bij te praten over de lesstof.  

Deze tips over lesgeven kun je downloaden, naar wens bewerken en doorsturen aan de ouders op jouw school: 

Mediaopvoeding 

Het inzetten van ict vraagt soms ook om begeleiding van de ouders. Zorg ervoor dat ouders weten hoe ze toegang krijgen tot de benodigde platformen en digitale leermiddelen en hoe die werken. Dit kun je doen door instructies te sturen naar de ouders en ook door aan te geven waar ze terecht kunnen met vragen.  

Daarnaast vraagt het vele online zijn van de leerlingen ook om mediaopvoeding van ouders. Hoe praat je met je kind over wat er online gebeurt? Hoe begeleid je je kind bij beangstigende verhalen in het nieuws?  

Deze tips over mediaopvoeding kun je downloaden, naar wens bewerken en doorsturen aan de ouders op jouw school: 

Praktijkvoorbeeld 

Hoe stimuleer je leerling- en ouderparticipatie bij het vormgeven van afstandsonderwijs? Het Calandlyceum in Amsterdam geeft het onderwijs in coronatijd zo goed mogelijk vorm door korte lijnen met leerlingen, ouders en leraren. Je leest er meer over bij Schoolleiders voor de toekomst 

Terug