Draaiboeken

voor PO en VO | bijgewerkt op 7 februari 2024

Om voorbereid te zijn op een mogelijke opleving van het coronavirus lanceerde het ministerie van OCW het sectorplan COVID-19. Dit sectorplan bevat een leidraad voor schoolbesturen en scholen, zodat zij weten op welke scenario’s zij zich kunnen voorbereiden en het onderwijs veilig en verantwoord gegeven kan worden. Hierbij is het uitgangspunt dat een scholensluiting zo veel mogelijk moet worden voorkomen. Naast richting geeft het sectorplan ook ruimte voor maatwerk. Schoolbesturen en scholen hebben inmiddels een draaiboek gemaakt hiervoor.

Als bij een nieuwe coronagolf weer maatregelen nodig zijn, blijven leerlingen in het po en vo fysiek naar school gaan. Scholen mogen ervoor kiezen om aanvullende maatregelen te treffen, maar het uitgangspunt is dat alle leerlingen naar school blijven gaan. In de kamerbrief ‘sectorplan covid-19 in het onderwijs’ lees je hier meer over. 

Op deze pagina vind je:

Het sectorplan corona

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2022/07/01/sectorplan-corona-primair-en-voortgezet-onderwijs

Om bij een nieuwe opleving van corona zo veilig mogelijk het onderwijs te continueren beschrijft het sectorplan vier fasen in oplopende mate van maatregelen: donkergroen, groen, oranje en rood. In fase één (donkergroen) zijn er naast de basismaatregelen geen aanvullende maatregelen nodig. In fase vier (rood), is de helft van het aantal leerlingen op school. Voor kwetsbare leerlingen, zieke leerlingen of bijvoorbeeld leerlingen met kwetsbare gezinsleden kan individueel gekozen worden voor onderwijs op afstand. Het onderwijs op afstand inrichten.

Direct aan de slag met organiseren van het onderwijs op afstand? Ga dan verder naar Het stappenplan Onderwijs op afstand.

Het kabinet besluit op basis van de duiding van het RIVM welke fase van toepassing is. Van scholen wordt gevraagd dat ze bij op- en afschaling binnen een werkweek kunnen schakelen naar passende maatregelen die bij de nieuwe fase horen. Om snelle wisselingen te voorkomen zijn de nieuwe maatregelen vervolgens minimaal twee weken geldig.

Draaiboeken

Van scholen en schoolbesturen wordt verwacht dat zij een vertaalslag van het sectorplan maken tot een draaiboek voor hun eigen context en locatie(s). In het draaiboek staat hoe en door wie de standaardmaatregelen (en eventuele aanvullende maatregelen) worden uitgevoerd, passend bij de situatie op de school. De beste bron voor het maken van een passend draaiboek, is de eigen ervaring met het omgaan met corona op school. Hierbij ook de uitwerking van een plan voor afstandsonderwijs.

De onderstaande bronnen kunnen daarbij helpen.  

Voor het voortgezet onderwijs: 

Voor het primair onderwijs: 

Hoe organiseer je je onderwijs wanneer je te maken krijgt met code rood uit het corona draaiboek? 

Bijlage bij format draaiboek scenario rood voor vo – VO-Raad 

Tijdens code rood krijg je als school te maken met een situatie waarin de helft van de leerlingen vanuit huis onderwijs krijgt. Ook kan je als school te maken krijgen met kwetsbare leerlingen (of hun gezinsleden) die er persoonlijk voor kiezen om thuis te blijven. Plan B is bedoeld om jou als school op weg te helpen bij het bedenken van flexibele oplossingen, bij het maken van een plan, en bij het je voorbereiden op eventuele problemen. 

We hopen dat Plan B ook inspiratie biedt voor de langere termijn en voor een meer flexibele kijk op het onderwijs. Lees hierover meer in het Kennisnetartikel: ‘Flexibel het nieuwe schooljaar in: zo kiest u de ideale mix

We onderscheiden zes stappen om tot een degelijk Plan B te komen. De stappen zullen soms door elkaar heen lopen, en soms ook weer terugvoeren naar elkaar. We geven voorbeelden en suggesties, maar er zijn zoveel mogelijkheden dat de school zelf een keuze moet maken op basis van visie, ambitie en mogelijkheden. Zorg daarom voor een plan van aanpak, draaiboek of protocol waarin al deze stappen beschreven staan. 

Hieronder kun je een format voor een plan van aanpak downloaden. Op basis van deze stappen kun je jouw eigen plan maken: 

Op de website van het RIVM staan aandachtspunten voor de bescherming van kwetsbare medewerkers. Voor wanneer leerlingen (willen) thuisblijven omwille van corona is een handelingskader opgesteld, met daarin tips, vragen en antwoorden en handreikingen. Op de website van Ziezon vind je hierover meer informatie. Wanneer de school en ouders/verzorgers het met elkaar eens zijn over een alternatief onderwijsprogramma, wordt de leerling geacht dat programma daadwerkelijk te volgen. 

Handreiking samenwerking noodopvang door kinderopvang en primair onderwijs

Het organiseren van noodopvang voor leerlingen in een kwetsbare positie en voor kinderen van ouders met cruciale beroepen, is een uitdaging voor het onderwijs bij een corona-opleving. De kinderopvang heeft het onderwijs aangeboden om scholen waar nodig en mogelijk te ondersteunen bij de organisatie van de noodopvang.

Deze handreiking is bedoeld als hulpmiddel om waar nodig en mogelijk te komen tot ondersteuning vanuit de kinderopvangsector bij de organisatie van de noodopvang op scholen. Meer informatie kun je vinden op de website van de PO-Raad

Terug