Cameragebruik bij afstandsonderwijs

voor PO en VO | bijgewerkt op 27 september 2022

Tijdens regulier onderwijs in schoolgebouwen hebben de leraar en de leerling regelmatig face-to-face-contact. Als leraar krijg je op die manier een aanvullend beeld van de leerling, naast zijn of haar toetsresultaten. Toch heb je ook tijdens een fysieke les niet voortdurend elke leerling in beeld. In de klas gelden daarom specifieke gedragsregels, zodat je leerlingen kunt aanspreken op storend gedrag. Maar hoe doe je dit op afstand? Is een webcam altijd de oplossing? 

Op deze pagina vind je informatie over:

Allereerst is het belangrijk om vast te stellen wat het doel van de les op afstand is en of het daarvoor daadwerkelijk nodig is dat de leerlingen in beeld zijn. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om de leerling te zien om de aanwezigheid te registreren. Verder kan het voor het uitvoeren van goed onderwijs belangrijk zijn dat de leerlingen in beeld zijn, bijvoorbeeld bij een interactieve les, om de leerlingen goed te kunnen begeleiden of als leerlingen met elkaar moeten samenwerken. Het is dus mogelijk om leerlingen te verplichten om hun camera aan te zetten en de leraar bepaalt of en wanneer dit noodzakelijk is. 

Belangrijke aandachtspunten hierbij:

Camera voor het controleren van presentie

Als school heb je de wettelijk verplichting om de aanwezigheid van leerlingen bij de les te controleren en te registreren. In de digitale omgeving is het mogelijk om dit middels een combinatie van beeld en geluid en/of door middel van de chatfunctie te doen. Omdat de controle met stem of chat alleen onvoldoende kan zijn om vast te stellen dat een leerling zelf aanwezig is, kan een onderwijsinstelling besluiten dat de leraren door middel van beeld moeten controleren of de juiste persoon aan de les meedoet. De leraar mag de leerlingen dus verplichten om – aan het begin van de les – hun camera aan te zetten om hun aanwezigheid te registreren. 

Belangrijke aandachtspunten hierbij:

Cameragebruik bij het streamen van lessen

Bij een gestreamde les is de leraar bijvoorbeeld samen met een deel van de klas, terwijl de andere leerlingen de les volgen via een device, thuis of in een ander lokaal. Ook kan de leraar vanuit huis de les verzorgen terwijl de leerlingen de les in het klaslokaal volgen. Bij het streamen van een les zijn er dus verschillende mogelijkheden. 

Situatie 1: Leerlingen zitten in het klaslokaal, de leraar is thuis (les wordt niet opgenomen)

Vraag: moet de leraar de leerlingen via camerabeeld(en) kunnen zien?

Antwoord: In deze situatie komt de privéomgeving van de leerlingen niet in beeld. Dit betekent dat de belangenafweging (privacy van de leerling versus de noodzaak om goed onderwijs te verzorgen) uitvalt in het voordeel van die noodzaak. Ook zien de leerlingen van elkaar niets anders dan in een gewone lessituatie.  

Is het gebruik van de camera dus nodig voor het houden van toezicht, het handhaven van de orde of het activeren van de leerlingen? Dan kan het gebruik gerechtvaardigd worden. 

De leraar zorgt voor een veilige thuiswerkplek:  

Kan de leraar verplicht worden in beeld te komen? Zie situatie 2.

Situatie 2: Leraar is in het klaslokaal, (een deel van) de leerlingen (is) zijn thuis (les wordt niet opgenomen)

Vraag: Mogen de leraar en/of de leerlingen die in het klaslokaal zijn in beeld gebracht worden?

Antwoord: Zorg bij het streamen van een les dat de leerlingen in het lokaal niet in beeld komen. Het uitzenden van hun stem is wel toegestaan.  

De leraar komt alleen in beeld als dit nodig is voor het doel van de les. De grondslag hiervoor is de overeenkomst die is gesloten tussen de onderwijsinstelling en de leraar op grond waarvan de leraar de taak heeft om goed onderwijs te verzorgen. Mocht een leraar zwaarwegende bezwaren hebben, dan is het belangrijk om met de leraar in gesprek te gaan en samen naar oplossingen te zoeken. 

Belangrijke aandachtspunten hierbij:  

Situatie 3: De les wordt opgenomen, zodat leerlingen deze (ook) later kunnen terugkijken

Je mag online lessen opnemen als je vooraf hebt bepaald voor welk onderwijsdoel je de opname nodig hebt. Als er leerlingen in beeld komen of wanneer zij te horen zijn heb je wel hun toestemming nodig. Houd daarom bij voorkeur de leerlingen buiten beeld en verwerk hun vragen en reacties anoniem (lees die bijvoorbeeld voor vanuit de chat). 

Als het nodig is voor de bescherming van de privacy van een leerling of de leraar, moet het voor de leraar mogelijk zijn een gedeelte van de les na afloop uit de opname te knippen. 

Belangrijke aandachtspunten hierbij:  

Camera tijdens een-op-een contact tussen leraar en leerling

Bij een-op-eencontact op afstand mag de leraar de leerling vragen de camera aan te zetten. Is het noodzakelijk voor het voeren van een goed gesprek (wat vaak het geval is)? Dan hoeft de leerling hiervoor geen toestemming te geven. Leg ook goed uit aan de leerling hoe die bijvoorbeeld zijn achtergrond kan vervagen of deze kan vervangen door een plaatje, zodat de leraar tijdens het gesprek niet de privé-omgeving van de leerling ziet. 

Heeft een leerling echt bezwaar tegen het aanzetten van de camera? Ga dan het gesprek aan en zoek met elkaar naar een oplossing. Wanneer je het noodzakelijk vindt de leerling in beeld te krijgen, is de grondslag: de publieke taak van de school om goed onderwijs en goede begeleiding aan leerlingen te geven. 

Camera tijdens het afnemen van een toets

Bij het maken van een toets die geen onderdeel is van het examen, zijn er verschillende alternatieven om de vooruitgang van de leerling op afstand te beoordelen. Denk daarbij aan het maken van complexe(re) schrijfopdrachten (zoals werkstukken), digitale toetsen met gerandomiseerde vragen en antwoorden of een toets waarbij de responstijd geen mogelijkheid laat voor het gebruik van boeken of telefoon. 

Meer weten? 

Rol van de (G)MR

Verplicht gebruik van de camera bij toetsen moet je opnemen in het toets- of examenreglement. Hierover heeft de (G)MR instemmingsrecht.

Posters cameragebruik in de les en bij toetsen 

Cameragebruik in de les (en ook bij toetsen) is toegestaan mits je goede afspraken maakt en deze met de betrokkenen communiceert. Bij ‘Veilig gebruikmaken van video‘ vind je een poster met belangrijke aandachtspunten en tips. 

Terug