Protocollen en checklists

voor PO en VO | bijgewerkt op 20 oktober 2020

Om scholen in het primair onderwijs en de kinderopvang te ondersteunen vind je hieronder een aantal documenten. De protocollen en Q&A’s voor het voortgezet onderwijs zijn te vinden op de website van de VO-raad.

Protocol basisonderwijs (versie oktober)

Dit protocol is een volgende versie van het protocol voor de volledige opening van het basisonderwijs. Deze nieuwe versie omvat verduidelijkingen gebaseerd op kabinetsbesluiten en de daarop volgende wijzigingen en nieuwe richtlijnen van o.a. het RIVM.

Bekijk ook de veelgestelde vragen en antwoorden over het protocol.

Protocol speciaal onderwijs (versie oktober)

Deze protocollen zijn een volgende versie van de protocollen voor de volledige opening van het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Deze nieuwe versies omvatten verduidelijkingen gebaseerd op kabinetsbesluiten en de daarop volgende wijzigingen en nieuwe richtlijnen van o.a. het RIVM.

Protocol voortgezet onderwijs (versie oktober)

In het protocol voor het voortgezet onderwijs staan voorschriften op het gebied van veiligheid en hygiëne en praktische adviezen voor de uitvoering van het protocol. Op de website van de VO-raad vind je de Q&A met veelgestelde vragen over het protocol.

Mondkapjes

In het voortgezet onderwijs geldt het dringende advies een mondkapje te dragen tijdens verplaatsingen en in de pauzes. Het dragen van mondkapjes tijdens de lessen is niet nodig. Bekijk de infographic met richtlijnen voor het dragen van mondkapjes in de verschillende onderwijssectoren.

Handreiking bij besmetting 

Als er op een school een besmetting is vastgesteld, is het belangrijk personeelsleden, ouders en leerlingen zo snel mogelijk goed te informeren. Deze checklist biedt handvatten in geval van een vastgestelde COVID-19-besmetting bij een leerling of collega.

Infographics belangrijkste hygiëne- en afstandsmaatregelen

De belangrijkste maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 die van toepassing zijn voor scholen op een rij.

Protocol bewegingsonderwijs primair onderwijs

Woensdag 24 juni werd bekend dat er in het nieuwe schooljaar 2020-2021 bewegingsonderwijs kan worden gegeven zonder de 1,5 meter afstand, zowel buiten als binnen. 

Ook in het vso hoeven de leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand in acht te nemen; tussen leerlingen en docent, en docenten/medewerkers onderling, wordt de 1,5 meter afstand wel gehandhaafd.

Het protocol is opgesteld door de KVLO en het LO-platform in afstemming met OCW, AVS, RIVM en de PO-Raad.

Protocol lichamelijke opvoeding voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs kan zowel buiten als binnen lichamelijke opvoeding worden gegeven. Daarbij hoeven de leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand in acht te nemen; tussen leerlingen en docent, en docenten/medewerkers onderling, wordt de 1,5 meter afstand wel gehandhaafd.

Het protocol is opgesteld door de KVLO en het LO-platform in afstemming met OCW, RIVM en de VO-raad.

Afsprakenkader veilig openbaar vervoer voortgezet onderwijs

Er is een nieuwe versie beschikbaar van het afsprakenkader dat de vervoerders samen met de VO-raad direct na de corona-uitbraak in maart hebben ontwikkeld. Een afsprakenkader is nodig omdat de capaciteit van het openbaar vervoer sinds de corona-uitbraak nog steeds niet op het oude niveau is.

Servicedocument voor besturen

Het Servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVID-19 van het ministerie van OCW bevat handvatten voor schoolbesturen.

Het ministerie van OCW bundelt de laatste stand van zaken van de landelijke maatregelen voor het funderend onderwijs in dit servicedocument. Het is nadrukkelijk geen vervanging maar een aanvulling op de diverse protocollen en richtlijnen. In het servicedocument wordt dan ook waar nodig naar diverse protocollen verwezen.

Dit document is een vervolg op versie 2.0.

Neusverkouden kinderen

Beslisboom t/m groep 8

In de zogenoemde beslisboom van de AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK vind je richtlijnen voor het wel of niet toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang en school.

Beslisboom 12+

BOinK heeft in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM de beslisboom ’12+ thuisblijven of naar werk/school?’ geactualiseerd. Wat is er veranderd in de beslisboom?     

NB: de richtlijnen van het RIVM zijn leidend. De beslisboom is een vertaling van deze richtlijnen. Zoals altijd is deze versie van de beslisboom het resultaat van een nauwkeurige afstemming tussen BOinK, AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

Een hulpmiddel als de beslisboom zal altijd aan verandering onderhevig blijven.

De beslisboom dekt niet alle situaties, het gaat bijvoorbeeld om de situatie hoe te handelen bij klachten maar niet hoe te handelen bij een positieve test. Het vo-protocol is daarin allesomvattend en altijd leidend.

Handreiking RIVM

In de zogenoemde LCI-richtlijn (LCI staat voor Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding) van het RIVM is een bijlage opgenomen over het beleid rond kinderen met neusverkoudheid: de Handreiking bij neusverkouden kinderen. Deze bijlage is op 19 september 2020 op enkele punten aangepast.

Testbeleid onderwijspersoneel

Meer informatie over het testen van onderwijspersoneel vind je op de website van de Rijksoverheid.

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen over de heropening van scholen. Staat je vraag er niet bij? Stel dan je eigen vraag.

Terug