Protocollen en checklists

voor PO en VO | bijgewerkt op 20 januari 2021

Om de kinderopvang, het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs te ondersteunen, vind je hieronder een aantal documenten. Dit zijn altijd de meest recente versies.

Je vindt hier:

Op de pagina Veelgestelde vragen geven we zo snel mogelijk antwoord op nieuwe vragen.

Brief voor ouders
Op de website van het RIVM vind je een informatiebrief voor ouders voor die gevallen waarin een kind in contact is geweest met iemand die positief is getest.

Meer informatie
Op de websites van de Rijksoverheid vind je recente informatie over de huidige situatie:

Protocollen

Protocol voortgezet onderwijs (versie 15 december)

In het protocol voor het voortgezet onderwijs staan voorschriften op het gebied van veiligheid en hygiëne en praktische adviezen voor de uitvoering van het protocol. Op de website van de VO-raad vind je de Q&A met veelgestelde vragen over het nieuwste protocol.

Protocol basisonderwijs (versie 8 januari)

UPDATE 15 JANUARI
We verwachten zo snel mogelijk de nieuwe protocollen te publiceren. We wachten op de definitieve versie van het servicedocument van OCW. Zie de website van de PO-Raad voor meer informatie over de aanstaande wijzigingen.

UPDATE 12 JANUARI
Op 12 januari maakte premier Rutte bekend dat de sluiting wordt verlengd tot dinsdag 9 februari. De huidige uitzonderingen voor kwetsbare leerlingen, examenkandidaten, praktijklessen en het vso blijven gehandhaafd.

UPDATE 8 JANUARI
Het protocol van 8 januari bevat drie belangrijke wijzigingen ten opzichte van de versie van 16 december:

UPDATE 16 DECEMBER
Op 14 december jl. heeft het kabinet het besluit genomen dat de schoolgebouwen in het basis- (en voortgezet) onderwijs vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met zondag 17 januari 2021 voor bijna alle leerlingen dichtgaan. Voor die leerlingen waarvoor de school dicht is, wordt online onderwijs aangeboden.

Het kabinet heeft een uitzondering benoemd voor kwetsbare leerlingen: 

– Kwetsbare leerlingen komen naar school voor onderwijs of opvang. De school bepaalt -waar nodig- samen met de gemeente welke leerlingen in deze categorie vallen. Hierbij wordt bijzondere aandacht gevraagd voor so, sbo en nieuwkomers. 

– Kinderen van ouder(s) / verzorger(s) met een cruciaal beroep. 

Daar waar fysiek onderwijs gegeven wordt in het schoolgebouw, geldt onderstaand protocol. 

Dit protocol is een volgende versie van het protocol voor de volledige opening van het basisonderwijs. Deze nieuwe versie omvat verduidelijkingen gebaseerd op kabinetsbesluiten en de daarop volgende wijzigingen en nieuwe richtlijnen van o.a. het RIVM.

Bekijk ook de veelgestelde vragen en antwoorden over het protocol.

Protocol speciaal onderwijs (versie 8 januari)

UPDATE 15 JANUARI
We verwachten zo snel mogelijk de nieuwe protocollen te publiceren. We wachten op de definitieve versie van het servicedocument van OCW. Zie de website van de PO-Raad voor meer informatie over de aanstaande wijzigingen.

UPDATE 12 JANUARI
Op 12 januari maakte premier Rutte bekend dat de sluiting wordt verlengd tot dinsdag 9 februari. De huidige uitzonderingen voor kwetsbare leerlingen, examenkandidaten, praktijklessen en het vso blijven gehandhaafd.

UPDATE 8 JANUARI
Het protocol van 8 januari bevat drie belangrijke wijzigingen ten opzichte van de versie van 16 december:

UPDATE 16 DECEMBER
Op 14 december jl. heeft het kabinet het besluit genomen dat de schoolgebouwen in het speciaal (basis)onderwijs (en voortgezet onderwijs) vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met zondag 17 januari 2021 voor bijna alle leerlingen dichtgaan. Voor die leerlingen waarvoor de school dicht is, wordt online onderwijs aangeboden. 

Het kabinet heeft een uitzondering benoemd voor kwetsbare leerlingen: 

– Kwetsbare leerlingen komen naar school voor onderwijs of opvang. De school bepaalt -waar nodig- samen met de gemeente welke leerlingen in deze categorie vallen. Hierbij wordt bijzondere aandacht gevraagd voor so, sbo en nieuwkomers. 

– Kinderen van ouder(s) / verzorger(s) met een cruciaal beroep. 

Daar waar fysiek onderwijs gegeven wordt in het schoolgebouw, geldt onderstaand protocol. 

Deze protocollen zijn een volgende versie van de protocollen voor de volledige opening van het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Deze nieuwe versies omvatten verduidelijkingen gebaseerd op kabinetsbesluiten en de daarop volgende wijzigingen en nieuwe richtlijnen van o.a. het RIVM.

Handreiking samenwerking noodopvang door kinderopvang en primair onderwijs

Het organiseren van noodopvang voor leerlingen in een kwetsbare positie en voor kinderen van ouders met cruciale beroepen is een uitdaging voor het onderwijs. De kinderopvang heeft het onderwijs aangeboden om scholen waar nodig en mogelijk te ondersteunen bij de organisatie van de noodopvang.

Deze handreiking is bedoeld als hulpmiddel om waar nodig en mogelijk te komen tot ondersteuning vanuit de kinderopvangsector bij de organisatie van de noodopvang op scholen. Meer informatie kun je vinden op de website van de PO-Raad.

Heb je een goed voorbeeld dat je graag wilt delen met andere scholen? Laat dan je suggestie achter via het loket.

Mondkapjes

In het voortgezet onderwijs geldt het dringende advies een mondkapje te dragen tijdens verplaatsingen en in de pauzes. Het dragen van mondkapjes tijdens de lessen is niet nodig. Bekijk de infographic met richtlijnen voor het dragen van mondkapjes in de verschillende onderwijssectoren.

Handreiking bij besmetting 

Als er op een school een besmetting is vastgesteld, is het belangrijk personeelsleden, ouders en leerlingen zo snel mogelijk goed te informeren. Deze checklist biedt handvatten in geval van een vastgestelde COVID-19-besmetting bij een leerling of collega.

Infographics belangrijkste hygiëne- en afstandsmaatregelen

De belangrijkste maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 die van toepassing zijn voor scholen op een rij.

Protocol bewegingsonderwijs primair onderwijs

Gedurende het schooljaar 2020-2021 kan bewegingsonderwijs worden gegeven zonder de 1,5 meter afstand, zowel buiten als binnen. 

In het vso moeten de leerlingen onderling 1,5 meter afstand in acht te nemen. Ook tussen leerlingen en docent, en docenten/medewerkers onderling wordt de 1,5 meter afstand gehandhaafd.

Het protocol is opgesteld door de KVLO en het LO-platform in afstemming met OCW, AVS, RIVM en de PO-Raad.

Protocol lichamelijke opvoeding voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs kan zowel buiten als binnen lichamelijke opvoeding worden gegeven. Daarbij hoeven de leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand in acht te nemen; tussen leerlingen en docent, en docenten/medewerkers onderling, wordt de 1,5 meter afstand wel gehandhaafd.

Het protocol is opgesteld door de KVLO en het LO-platform in afstemming met OCW, RIVM en de VO-raad.

Afsprakenkader veilig openbaar vervoer voortgezet onderwijs

Er is een nieuwe versie beschikbaar van het afsprakenkader dat de vervoerders samen met de VO-raad direct na de corona-uitbraak in maart hebben ontwikkeld. Een afsprakenkader is nodig omdat de capaciteit van het openbaar vervoer sinds de corona-uitbraak nog steeds niet op het oude niveau is.

Servicedocument voor besturen

Het Servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVID-19 van het ministerie van OCW bevat handvatten voor schoolbesturen.

Het ministerie van OCW bundelt de laatste stand van zaken van de landelijke maatregelen voor het funderend onderwijs in dit servicedocument. Het is nadrukkelijk geen vervanging maar een aanvulling op de diverse protocollen en richtlijnen. In het servicedocument wordt dan ook waar nodig naar diverse protocollen verwezen.

 Het document is in zijn geheel gebaseerd op de situatie zoals die geldt op 18 december 2020. 

Poster kinderopvang

Op deze poster van de Rijksoverheid vind je een duidelijk overzicht van de maatregelen rond de sluiting van de kinderopvang.

Neusverkouden kinderen

Neusverkouden kinderen welkom in de noodopvang

Er is onduidelijkheid ontstaan over de noodopvang en het wel of niet toelaten van verkouden kinderen. We hebben hierover voor de zekerheid navraag gedaan bij het ministerie van SZW. AJN Jeugdartsen Nederland heeft dezelfde vraag aan het RIVM gesteld. Beide partijen bevestigen dat vooralsnog de regels ongewijzigd zijn. Zie ook de informatie onderaan de pagina over basisregels op de website van de Rijksoverheid.

Inmiddels is dit ook duidelijk vermeld op de pagina met informatie voor ouders over kinderopvang en basisonderwijs.

Met de beslisboom kan vervolgens per geval worden bepaald of een kind kan komen of niet. De meeste recente beslisboom is van 2 december jl.. Download de beslisboom hieronder.

Beslisboom t/m groep 8

In de zogenoemde beslisboom voor 0 jaar – groep 8 van de AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK vind je actuele richtlijnen voor het wel of niet toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang en school.

Beslisboom 12+

BOinK heeft in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM de beslisboom ’12+ thuisblijven of naar werk/school?’ geactualiseerd.     

Dit zijn de wijzigingen:

NB: de richtlijnen van het RIVM zijn leidend. De beslisboom is een vertaling van deze richtlijnen. Zoals altijd is deze versie van de beslisboom het resultaat van een nauwkeurige afstemming tussen BOinK, AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

Een hulpmiddel als de beslisboom zal altijd aan verandering onderhevig blijven.

De beslisboom dekt niet alle situaties, het gaat bijvoorbeeld om de situatie hoe te handelen bij klachten maar niet hoe te handelen bij een positieve test. Het vo-protocol is daarin allesomvattend en altijd leidend.

Handreiking RIVM

Aangepast testbeleid kinderen tot en met 12 jaar

Het testbeleid voor kinderen onder de 12 jaar wordt in beperkte mate aangepast. Kinderen tot en met 12 jaar laten zich testen bij klachten die passen bij COVID-19, zoals neusverkoudheid in combinatie met hoesten, koorts en/of benauwdheid. Kinderen tot en met 12 jaar met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang en naar school zodra die weer opengaat.

  1. Hebben deze kinderen klachten die passend zijn bij COVID-19, zoals hoesten, koorts en/of benauwdheid? Dan laten zij zich testen. Kinderen met alleen een neusverkoudheid mogen naar noodopvang en school (zie hiervoor ook punt 4). 
  2. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
  3. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar blijft dringend geadviseerd als:
    – De klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is;
    – Er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek;
    – Het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
  4. Kinderen met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang (en als de scholen hun deuren weer mogen openen, gaan zij ook gewoon naar school), maar moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten zoals hoesten, koorts en/of benauwdheid. Zij laten zich testen en blijven thuis in afwachting van de test en het testresultaat.

Het nieuwe testbeleid is toegevoegd aan de Handreiking bij neusverkouden kinderen.

In de zogenoemde LCI-richtlijn (LCI staat voor Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding) van het RIVM is een bijlage opgenomen over het beleid rond kinderen met neusverkoudheid: de Handreiking bij neusverkouden kinderen

Testbeleid onderwijspersoneel

Meer informatie over het testen van onderwijspersoneel vind je op de website van de Rijksoverheid.

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen over de heropening van scholen. Staat je vraag er niet bij? Stel dan je eigen vraag.

Terug