Protocollen en richtlijnen

voor PO en VO | bijgewerkt op 29 november 2021

Om de kinderopvang, het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs te ondersteunen, vind je hieronder een aantal documenten. Dit zijn altijd de meest recente versies.

Je vindt hier:

Op de pagina Veelgestelde vragen geven we zo snel mogelijk antwoord op nieuwe vragen.

Op de website van het RIVM vind je meer informatie over kinderen, school en COVID-19.

Handreiking neusverkouden kinderen
Bij het RIVM vind je meer informatie over de aangescherpte richtlijnen rond neusverkouden kinderen. De beslisbomen zijn op deze pagina te vinden.

Brief voor ouders
Op de website van het RIVM vind je een informatiebrief voor ouders voor die gevallen waarin een kind in contact is geweest met iemand die positief is getest.

Meer informatie
Op de websites van de Rijksoverheid vind je recente informatie over de huidige situatie:

Richtlijnen

Richtlijn voortgezet onderwijs (versie 19 november)

Deze richtlijn is een handreiking van de VO-raad voor de sector voor het schooljaar 2021/2022, met aanpassingen per 19 november 2021. Het kabinetsbesluit tot de opening van de scholen is leidend: alle leerlingen gaan naar school, met inachtneming van de RIVM-voorschriften. De reguliere leerplicht is van kracht.

Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen rondom COVID-19, nieuwe inzichten vanuit de praktijk dan wel nieuwe richtlijnen vanuit het kabinet en/of het RIVM kan deze richtlijn herzien worden. Het is goed om dit met regelmaat te checken.

Let op! Krijg je toch de oude versie te zien als je de richtlijn opent? Dat heeft te maken met de cache in je browser. Zorg dan dat je de pagina refresht (F5 of command + R). Je kunt de richtlijn ook rechtstreeks downloaden met het pijltje rechts in de balk.

Protocol basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs (versie 24 november)

Dit protocol (voorheen ‘richtlijn’) is een handreiking voor de sector.

Let op! Krijg je toch de oude versie te zien als je de richtlijn opent? Dat heeft te maken met de cache in je browser. Zorg dan dat je de pagina refresht (F5 of command + R). Je kunt de richlijn ook rechtstreeks downloaden met het pijltje rechts in de balk.

Servicedocument voor besturen

De servicedocumenten primair onderwijs en voortgezet onderwijs van het ministerie van OCW bevatten handvatten voor schoolbesturen.

Het ministerie van OCW bundelt de laatste stand van zaken van de landelijke maatregelen in deze servicedocumenten. Ze zijn nadrukkelijk geen vervanging maar een aanvulling op de diverse protocollen en richtlijnen. In de servicedocumenten worden dan ook waar nodig naar diverse protocollen en richtlijnen verwezen.

Over de aanvullende servicedocumenten zijn ook Q&A’s gemaakt. Deze vind je bij Veelgestelde vragen.

Protocol voortgezet speciaal onderwijs (versie 24 november)

Dit protocol (voorheen ‘richtlijn’) is een handreiking voor de sector.

Let op! Krijg je toch de oude versie te zien als je de richtlijn opent? Dat heeft te maken met de cache in je browser. Zorg dan dat je de pagina refresht (F5 of command + R). Je kunt de richtlijn ook rechtstreeks downloaden met het pijltje rechts in de balk.

Handreiking samenwerking noodopvang door kinderopvang en primair onderwijs

Het organiseren van noodopvang voor leerlingen in een kwetsbare positie en voor kinderen van ouders met cruciale beroepen is een uitdaging voor het onderwijs. De kinderopvang heeft het onderwijs aangeboden om scholen waar nodig en mogelijk te ondersteunen bij de organisatie van de noodopvang.

Deze handreiking is bedoeld als hulpmiddel om waar nodig en mogelijk te komen tot ondersteuning vanuit de kinderopvangsector bij de organisatie van de noodopvang op scholen. Meer informatie kun je vinden op de website van de PO-Raad.

Bij Praktijkvoorbeelden vind je enkele voorbeelden van samenwerkingsverbanden tussen KO en PO. Heb je zelf een goed voorbeeld dat je graag wilt delen met andere scholen? Laat dan je suggestie achter via het loket.

Handelingskader Thuisblijvers

Als bij leerlingen de vraag ontstaat of het voor hen verstandig is om naar school te gaan, omdat zij zelf meer risico lopen op ernstige gevolgen van een coronabesmetting of omdat zij een huisgenoot hebben met een kwetsbare gezondheid, bieden de servicedocumenten voor funderend onderwijs een handreiking aan scholen hoe zij met een dergelijke situatie om kunnen gaan. Extra informatie staat in dit Handelingskader Thuisblijvers, dit is ontwikkeld door de raden, OCW en andere partners.

Handreikingen bij besmetting, bron- en contactonderzoek en gegevensdeling

Onderstaande handreikingen en het schema bieden handvatten in geval van een vastgestelde COVID-19-besmetting bij een leerling of collega.

Wat is bron- en contactonderzoek en hoe werkt het? Wat wordt er van de school verwacht bij BCO en wat van ouders? Welke informatie is nodig voor een goed BCO en welke gegevens van contacten mag de school wel en niet verstrekken aan de GGD?

De scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn heropend met aanvullende richtlijnen en maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een aanscherping van het bron- en contactonderzoek (BCO) hoort hierbij. Om dit onderzoek goed en snel uit te voeren, heeft de GGD bepaalde informatie nodig. Een school moet meewerken aan het BCO om de publieke gezondheid te beschermen. Ouders en medewerkers mogen wel bezwaar aantekenen tegen het delen van contactgegevens.

De handreiking gegevensdeling is gemaakt voor schoolbestuurders, schoolleiders, afdelingsleiders, preventiemedewerkers en functionarissen gegevensbescherming. In de handreiking wordt toegelicht wat een BCO is, waarom het zo belangrijk is en hoe het werkt. Je vindt hierin een beschrijving van de rollen van de GGD, van de school en van ouders en leerlingen van 16 jaar en ouder. En je vindt hierin een opsomming van de gegevens die een school mag delen met de GGD in het kader van een bron- en contactonderzoek, en welke gegevens beslist niet mogen worden gedeeld. Het is belangrijk dat je ouders hierover goed informeert. Hiervoor vind je ook een modelbrief in de handreiking.

Protocol bewegingsonderwijs basisonderwijs en speciaal onderwijs

Gedurende het schooljaar 2021-2022 geldt voor het bewegingsonderwijs: 

Protocol bewegingsonderwijs voortgezet speciaal onderwijs

De LO-lessen in het vso vinden zoveel als mogelijk buiten plaats. De leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden (niet buiten en niet binnen). Tussen leerlingen en docenten blijft de richtlijn om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden.

Het protocol is opgesteld door de KVLO en het LO-platform in afstemming met OCW, AVS, RIVM en de PO-Raad.

Protocol lichamelijke opvoeding voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs

De LO-lessen vinden zoveel als mogelijk buiten plaats. De leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden (niet buiten en niet binnen). Tussen leerlingen en docenten blijft de richtlijn om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden.

Het protocol is opgesteld door de KVLO en het LO-platform in afstemming met OCW, RIVM en de VO-raad.

Afsprakenkader veilig openbaar vervoer voortgezet onderwijs

Er is een nieuwe versie beschikbaar van het afsprakenkader dat de vervoerders samen met de VO-raad direct na de corona-uitbraak in maart hebben ontwikkeld. Een afsprakenkader is nodig omdat de capaciteit van het openbaar vervoer sinds de corona-uitbraak nog steeds niet op het oude niveau is.

Poster kinderopvang

Op deze poster van de Rijksoverheid vind je een duidelijk overzicht van de maatregelen rond de sluiting van de kinderopvang.

Neusverkouden kinderen

Beslisboom t/m groep 8

Hieronder staat de meest recente beslisboom van het AJN voor kinderen van 0 t/m 8 jaar. Uitleg over de nieuwe versie en een overzicht van de wijzigingen vind je op de website van Boink.

Met de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang of basisschool mag zolang er coronamaatregelen van kracht zijn.

Beslisboom 12+

De nieuwste versie van de beslisboom voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen is te downloaden op de website van AJN Jeugdartsen en staat hieronder.

Met de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) persoon van 12 jaar of ouder naar school/werk mag zolang er corona-maatregelen van kracht zijn.

Handreiking RIVM

Aangepast testbeleid kinderen tot en met 12 jaar

Het testbeleid voor kinderen onder de 12 jaar wordt in beperkte mate aangepast. Kinderen tot en met 12 jaar laten zich testen bij klachten die passen bij COVID-19, zoals neusverkoudheid in combinatie met hoesten, koorts en/of benauwdheid. Kinderen tot en met 12 jaar met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang en naar school zodra die weer opengaat.

  1. Hebben deze kinderen klachten die passend zijn bij COVID-19, zoals hoesten, koorts en/of benauwdheid? Dan laten zij zich testen. Kinderen met alleen een neusverkoudheid mogen naar noodopvang en school (zie hiervoor ook punt 4). 
  2. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
  3. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar blijft dringend geadviseerd als:
    – De klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is;
    – Er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek;
    – Het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
  4. Kinderen met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang (en als de scholen hun deuren weer mogen openen, gaan zij ook gewoon naar school), maar moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten zoals hoesten, koorts en/of benauwdheid. Zij laten zich testen en blijven thuis in afwachting van de test en het testresultaat.

Het nieuwe testbeleid is toegevoegd aan de Handreiking bij neusverkouden kinderen.

In de zogenoemde LCI-richtlijn (LCI staat voor Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding) van het RIVM is een bijlage opgenomen over het beleid rond kinderen met neusverkoudheid: de Handreiking bij neusverkouden kinderen

Testbeleid onderwijspersoneel

Meer informatie over het testen van onderwijspersoneel vind je op de website van de Rijksoverheid.

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen over de heropening van scholen. Staat je vraag er niet bij? Stel dan je eigen vraag.

Terug