Protocollen en checklists

voor PO en VO | bijgewerkt op 1 december 2020

Om de kinderopvang, het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs te ondersteunen, vind je hieronder een aantal documenten. Dit zijn altijd de meest recente versies. Ter verduidelijking vermelden we bovenaan de pagina op welke punten de protocollen zijn gewijzigd.

Recente wijzigingen

Naar aanleiding van de persconferentie van 17 november zijn de protocollen aangepast op de volgende punten:

II – 1: aanwezigheid van leerlingen op school en (les)aanbod

Voor groepsactiviteiten buiten de school zoals bijv. schoolreisjes, excursies en schoolkampen geldt in eerste instantie het advies van de overheid om de reisbewegingen zoveel als mogelijk te beperken. Indien een school besluit toch een activiteit te organiseren op een andere locatie, dan zijn de regels zoals die gelden op die locatie van toepassing.  

II-4: Oudergesprekken en ouderavonden

Scholen worden nadrukkelijk opgeroepen bij voorkeur ouderavonden en overige ouderbijeenkomsten digitaal te organiseren.  

Mocht de school toch een bijeenkomst voor ouders op de schoollocatie organiseren dan gelden de regels voor bijeenkomsten in binnenruimtes: maximaal 30 personen, met inachtneming van 1,5 meter afstand, gezondheidscheck en hygiënemaatregelen.  

III-4: Brengen, halen en benutten van de schoollocatie

Bij het benutten van de schoolaccommodatie voor andere activiteiten dan onderwijs: Als de schoolaccommodatie ná schooltijd gebruikt wordt door/verhuurd wordt aan externen, dan gelden de regels voor bijeenkomsten in binnenruimtes (max. 30 personen met inachtneming van 1,5 meter afstand). 

Op dit maximum van 30 personen geldt een uitzondering wanneer de schoolaccommodatie ná schooltijd gebruikt wordt door/verhuurd aan externen die vallen onder de volgende omschrijving: 
‘gebruik van gebouwen voor scouting-, cultuur-, kunst-, sport-, en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar’. 

IV-3: Thuisblijfregels – gezondheid leerlingen

Voor leerlingen tot en met groep 2 van de basisschool blijft het advies dat zij in principe niet getest hoeven worden als zij verkoudheidsklachten en/of koorts hebben en/of benauwd zijn. Testen mag wel maar is geen dringend advies, tenzij ze ernstig ziek zijn of uit het bron- en contactonderzoek naar voren komen. 

Voor leerlingen van groep 3 t/m 8 geldt dat zij bij enkel verkoudheidsklachten niet getest hoeven worden. Ook hier geldt testen mag wel maar is geen dringend advies, tenzij de leerling ook koorts heeft en benauwd is of anderszins ernstig ziek is, uit het bron- en contactonderzoek naar voren komt of als het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek (op advies van GGD). 

Het testbeleid voor kinderen is aangepast

Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen getest worden, hierboven is al toegelicht wanneer dit ook dringend geadviseerd wordt. 

IV-4 Thuisblijfregels – gezondheid personeel

Indien het personeelslid een nauw contact met een bevestigde coronapatiënt heeft gehad: mogelijkheid om op de 5e dag na dit laatste contact getest te worden. Bij een negatieve uitslag kan de geteste persoon vervolgens zijn quarantaine beëindigen. Alertheid op het ontstaan van eventuele klachten blijft geboden tot 14 dagen na het laatste nauwe contact. Voor personeelsleden die werken met kwetsbare doelgroepen met een verhoogd risico op complicaties geldt: vermijd contacten gedurende de gehele tien dagen, onafhankelijk van de negatieve testuitslag.

VSO

In het VSO-protocol is verder nog vastgelegd dat de mondkapjesplicht per 1 december a.s. is ingevoerd.

Protocollen

Protocol voortgezet onderwijs (versie november)

In het protocol voor het voortgezet onderwijs staan voorschriften op het gebied van veiligheid en hygiëne en praktische adviezen voor de uitvoering van het protocol. Op de website van de VO-raad vind je de Q&A met veelgestelde vragen over het protocol.

Protocol basisonderwijs (versie november)

Dit protocol is een volgende versie van het protocol voor de volledige opening van het basisonderwijs. Deze nieuwe versie omvat verduidelijkingen gebaseerd op kabinetsbesluiten en de daarop volgende wijzigingen en nieuwe richtlijnen van o.a. het RIVM.

Bekijk ook de veelgestelde vragen en antwoorden over het protocol.

Protocol speciaal onderwijs (versie november/december)

Deze protocollen zijn een volgende versie van de protocollen voor de volledige opening van het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Deze nieuwe versies omvatten verduidelijkingen gebaseerd op kabinetsbesluiten en de daarop volgende wijzigingen en nieuwe richtlijnen van o.a. het RIVM.

Mondkapjes

In het voortgezet onderwijs geldt het dringende advies een mondkapje te dragen tijdens verplaatsingen en in de pauzes. Het dragen van mondkapjes tijdens de lessen is niet nodig. Bekijk de infographic met richtlijnen voor het dragen van mondkapjes in de verschillende onderwijssectoren.

Handreiking bij besmetting 

Als er op een school een besmetting is vastgesteld, is het belangrijk personeelsleden, ouders en leerlingen zo snel mogelijk goed te informeren. Deze checklist biedt handvatten in geval van een vastgestelde COVID-19-besmetting bij een leerling of collega.

Infographics belangrijkste hygiëne- en afstandsmaatregelen

De belangrijkste maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 die van toepassing zijn voor scholen op een rij.

Protocol bewegingsonderwijs primair onderwijs

Woensdag 24 juni werd bekend dat er in het nieuwe schooljaar 2020-2021 bewegingsonderwijs kan worden gegeven zonder de 1,5 meter afstand, zowel buiten als binnen. 

Ook in het vso hoeven de leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand in acht te nemen; tussen leerlingen en docent, en docenten/medewerkers onderling, wordt de 1,5 meter afstand wel gehandhaafd.

Het protocol is opgesteld door de KVLO en het LO-platform in afstemming met OCW, AVS, RIVM en de PO-Raad.

Protocol lichamelijke opvoeding voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs kan zowel buiten als binnen lichamelijke opvoeding worden gegeven. Daarbij hoeven de leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand in acht te nemen; tussen leerlingen en docent, en docenten/medewerkers onderling, wordt de 1,5 meter afstand wel gehandhaafd.

Het protocol is opgesteld door de KVLO en het LO-platform in afstemming met OCW, RIVM en de VO-raad.

Afsprakenkader veilig openbaar vervoer voortgezet onderwijs

Er is een nieuwe versie beschikbaar van het afsprakenkader dat de vervoerders samen met de VO-raad direct na de corona-uitbraak in maart hebben ontwikkeld. Een afsprakenkader is nodig omdat de capaciteit van het openbaar vervoer sinds de corona-uitbraak nog steeds niet op het oude niveau is.

Servicedocument voor besturen

Het Servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVID-19 van het ministerie van OCW bevat handvatten voor schoolbesturen.

Het ministerie van OCW bundelt de laatste stand van zaken van de landelijke maatregelen voor het funderend onderwijs in dit servicedocument. Het is nadrukkelijk geen vervanging maar een aanvulling op de diverse protocollen en richtlijnen. In het servicedocument wordt dan ook waar nodig naar diverse protocollen verwezen.

 Het document is in zijn geheel gebaseerd op de situatie zoals die geldt op 27 november 2020. 

Neusverkouden kinderen

Beslisboom t/m groep 8

In de zogenoemde beslisboom van de AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK vind je actuele richtlijnen voor het wel of niet toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang en school.

Beslisboom 12+

BOinK heeft in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM de beslisboom ’12+ thuisblijven of naar werk/school?’ geactualiseerd. Wat is er veranderd in de beslisboom?     

NB: de richtlijnen van het RIVM zijn leidend. De beslisboom is een vertaling van deze richtlijnen. Zoals altijd is deze versie van de beslisboom het resultaat van een nauwkeurige afstemming tussen BOinK, AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

Een hulpmiddel als de beslisboom zal altijd aan verandering onderhevig blijven.

De beslisboom dekt niet alle situaties, het gaat bijvoorbeeld om de situatie hoe te handelen bij klachten maar niet hoe te handelen bij een positieve test. Het vo-protocol is daarin allesomvattend en altijd leidend.

Handreiking RIVM

In de zogenoemde LCI-richtlijn (LCI staat voor Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding) van het RIVM is een bijlage opgenomen over het beleid rond kinderen met neusverkoudheid: de Handreiking bij neusverkouden kinderen. Deze bijlage is op 19 september 2020 op enkele punten aangepast.

Testbeleid onderwijspersoneel

Meer informatie over het testen van onderwijspersoneel vind je op de website van de Rijksoverheid.

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen over de heropening van scholen. Staat je vraag er niet bij? Stel dan je eigen vraag.

Terug