Protocollen en richtlijnen

voor PO en VO | bijgewerkt op 31 mei 2022

Om de kinderopvang, het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs te ondersteunen, vind je hieronder een aantal documenten. Dit zijn altijd de meest recente versies.

Je vindt hier:

Op de pagina Veelgestelde vragen geven we zo snel mogelijk antwoord op nieuwe vragen.

Op de website van het RIVM vind je meer informatie over kinderen, school en COVID-19.

Handreiking neusverkouden kinderen
Bij het RIVM vind je meer informatie over de aangescherpte richtlijnen rond neusverkouden kinderen. De beslisbomen zijn op de website van BOinK te vinden.

Brief voor ouders
Op de website van het RIVM vind je een informatiebrief voor ouders voor die gevallen waarin een kind in contact is geweest met iemand die positief is getest.

Meer informatie
Op de websites van de Rijksoverheid vind je recente informatie over de huidige situatie:

Richtlijnen & protocollen

Richtlijnen en protocollen niet meer nodig

De afgelopen periode hebben de VO-raad en de PO-raad met een protocol en richtlijn gewerkt met voorschriften en praktische adviezen voor het toepassen van de coronamaatregelen in de scholen. Omdat er vanaf 25 februari geen specifieke maatregelen voor het onderwijs meer gelden, wordt er vanaf die datum niet meer met een protocol gewerkt. Het onderstaande servicedocument voor besturen, biedt hierbij de nodige ondersteuning. Mocht de situatie daar aanleiding toe geven en er nieuwe maatregelen specifiek voor het onderwijs gaan gelden, dan stellen de raden opnieuw een protocol op samen met de sociale partners.

Servicedocument voor besturen

Het servicedocument funderend onderwijs en van het ministerie van OCW bevat handvatten voor schoolbesturen. Het ministerie van OCW bundelt de laatste stand van zaken van de landelijke maatregelen in dit servicedocument.

Handreiking samenwerking noodopvang door kinderopvang en primair onderwijs

Het organiseren van noodopvang voor leerlingen in een kwetsbare positie en voor kinderen van ouders met cruciale beroepen is een uitdaging voor het onderwijs. De kinderopvang heeft het onderwijs aangeboden om scholen waar nodig en mogelijk te ondersteunen bij de organisatie van de noodopvang.

Deze handreiking is bedoeld als hulpmiddel om waar nodig en mogelijk te komen tot ondersteuning vanuit de kinderopvangsector bij de organisatie van de noodopvang op scholen. Meer informatie kun je vinden op de website van de PO-Raad.

Bij Praktijkvoorbeelden vind je enkele voorbeelden van samenwerkingsverbanden tussen KO en PO. Heb je zelf een goed voorbeeld dat je graag wilt delen met andere scholen? Laat dan je suggestie achter via het loket.

Handelingskader Thuisblijvers

Als bij leerlingen de vraag ontstaat of het voor hen verstandig is om naar school te gaan, omdat zij zelf meer risico lopen op ernstige gevolgen van een coronabesmetting of omdat zij een huisgenoot hebben met een kwetsbare gezondheid, bieden de servicedocumenten voor funderend onderwijs een handreiking aan scholen hoe zij met een dergelijke situatie om kunnen gaan. Extra informatie staat in dit Handelingskader Thuisblijvers, dit is ontwikkeld door de raden, OCW en andere partners.

Handreikingen bij besmetting, bron- en contactonderzoek en gegevensdeling

Onderstaande handreikingen en het schema bieden handvatten in geval van een vastgestelde COVID-19-besmetting bij een leerling of collega.

Wat is bron- en contactonderzoek en hoe werkt het? Wat wordt er van de school verwacht bij BCO en wat van ouders? Welke informatie is nodig voor een goed BCO en welke gegevens van contacten mag de school wel en niet verstrekken aan de GGD?

De scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn heropend met aanvullende richtlijnen en maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een aanscherping van het bron- en contactonderzoek (BCO) hoort hierbij. Om dit onderzoek goed en snel uit te voeren, heeft de GGD bepaalde informatie nodig. Een school moet meewerken aan het BCO om de publieke gezondheid te beschermen. Ouders en medewerkers mogen wel bezwaar aantekenen tegen het delen van contactgegevens.

De handreiking gegevensdeling is gemaakt voor schoolbestuurders, schoolleiders, afdelingsleiders, preventiemedewerkers en functionarissen gegevensbescherming. In de handreiking wordt toegelicht wat een BCO is, waarom het zo belangrijk is en hoe het werkt. Je vindt hierin een beschrijving van de rollen van de GGD, van de school en van ouders en leerlingen van 16 jaar en ouder. En je vindt hierin een opsomming van de gegevens die een school mag delen met de GGD in het kader van een bron- en contactonderzoek, en welke gegevens beslist niet mogen worden gedeeld. Het is belangrijk dat je ouders hierover goed informeert. Hiervoor vind je ook een modelbrief in de handreiking.

Protocollen bewegingsonderwijs

Wat betekenen de huidige maatregelen bewegingsonderwijs en Lichamelijke opvoeding?

• Per 26 januari is het toegestaan om sportwedstrijden en activiteiten te organiseren, ook tussen klassen en scholen. Een dergelijke activiteit kan met ondersteuning van externen plaatsvinden (als de inzet van vrijwilligers noodzakelijk is om de onderwijsactiviteit te kunnen verzorgen). Er geldt een mondkapjesplicht en de verplichte 1,5 meter afstand voor vrijwilligers die zich verplaatsen door school of de externe locatie. Voor (sport)activiteiten geldt dat geen coronatoegangsbewijzen nodig zijn zolang deze op een schoollocatie plaatsvindt en het om een besloten onderwijsactiviteit gaat of deze plaatsvindt op andere locaties die door de school gebruikt wordt voor onderwijsactiviteiten met medewerkers en leerlingen.

• Onder voorwaarden is publiek toegestaan in de externe (sport)locaties. Hierbij geldt het gebruik van een CTB zoals die geldt op de locatie, dat 1,5m afstand gehouden moet worden, en dat geplaceerd (d.w.z. op een vaste plek/in een vaste ruimte) een bezoekersnorm geldt van 100% van de 1,5m capaciteit.

• De leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt dringend geadviseerd om een mondkapje te dragen als zij zich naar de les begeven. In de kleedkamer en tijdens de les kunnen de mondkapjes af.

• Tijdens de sport doen volwassenen er goed aan zoveel mogelijk afstand te bewaren tot de leerlingen en de gymzalen goed te ventileren.

Geldt het Coronatoegangsbewijs (CTB) ook als een sportlocatie wordt bezocht in het kader van een schoolactiviteit?

Het gebruik van het CTB is verplicht voor onder meer sportbeoefening op binnensportlocaties. Een leraar die kinderen wegbrengt voor schoolzwemmen of begeleidt met de gymles is uitgezonderd van de CTB-plicht, gezien dit om het verrichten van beroeps- en bedrijfsmatige werkzaamheden gaat. Voor ouders/verzorgers of vrijwilligers geldt voor het wegbrengen van kinderen (in het kader van de zwemles, sportbeoefening) wel een CTB-plicht bij betreden van de publieke binnenruimte van de sportlocatie.

De protocollen zijn opgesteld door de KVLO en het LO-platform in afstemming met OCW, RIVM, de VO-Raad en de PO-Raad.

Neusverkouden kinderen

Beslisboom t/m groep 8 & 12+

Met de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind of persoon naar school of werk mag zolang er coronamaatregelen van kracht zijn.

De meest actuele versies van de beslisbomen zijn te vinden op de website van BOinK.

Handreiking RIVM Neusverkouden kinderen

In de zogenoemde LCI-richtlijn (LCI staat voor Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding) van het RIVM is een bijlage opgenomen over het beleid rond kinderen met neusverkoudheid: de Handreiking bij neusverkouden kinderen

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen over de coronamaatregelen op scholen. Staat je vraag er niet bij? Stel dan je eigen vraag.

Terug