Protocollen en checklists

voor PO en VO | bijgewerkt op 26 februari 2021

Om de kinderopvang, het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs te ondersteunen, vind je hieronder een aantal documenten. Dit zijn altijd de meest recente versies.

Je vindt hier:

Op de pagina Veelgestelde vragen geven we zo snel mogelijk antwoord op nieuwe vragen.

Besluit eindexamens 2021
De centrale examens gaan dit jaar door. Minister Slob informeerde de Tweede Kamer over de aanvullende maatregelen in de ‘Kamerbrief over aanvulling besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2021‘.

Handreiking neusverkouden kinderen
Bij het RIVM vind je meer informatie over de aangescherpte richtlijnen rond neusverkouden kinderen. De beslisbomen zijn op deze pagina te vinden.

Brief voor ouders
Op de website van het RIVM vind je een informatiebrief voor ouders voor die gevallen waarin een kind in contact is geweest met iemand die positief is getest.

Meer informatie
Op de websites van de Rijksoverheid vind je recente informatie over de huidige situatie:

Protocollen

Protocol voortgezet onderwijs (versie 24 februari)

Op 23 februari jl. heeft het kabinet het besluit genomen dat de schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs vanaf 1 maart weer open gaan voor alle leerlingen. Voor de leerlingen die op school komen, geldt dat er tussen leerlingen, tussen leerlingen en personeelsleden en tussen personeelsleden onderling altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. De afstandsmaatregel tussen leerlingen zal ertoe leiden dat op de meeste scholen niet alle leerlingen tegelijk aanwezig kunnen zijn en er de facto sprake is van een gedeeltelijke heropening

Uitgangspunt is dat iedere leerling minimaal één dag per week fysiek onderwijs aangeboden krijgt, maar scholen krijgen de ruimte om hierin maatwerk te leveren.

Dit protocol is een handreiking voor de sector bij de volledige heropening van scholen. Het kabinetsbesluit tot de opening van de scholen is leidend: alle leerlingen gaan naar school, met inachtneming van de RIVM voorschriften. Scholen blijven bijzondere aandacht houden voor examenleerlingen, kwetsbare leerlingen en leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen, omdat zij in het bijzonder gebaat zijn bij onderwijs op school.

De reguliere leerplicht is van kracht. Dat betekent dat leerlingen zowel het fysieke onderwijs dat wordt aangeboden als het aangeboden onderwijs op afstand, verplicht zijn te volgen.

Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen rondom COVID-19, nieuwe inzichten vanuit de praktijk dan wel nieuwe richtlijnen vanuit het kabinet en/of het RIVM kan dit protocol herzien worden. Het is goed om dit met regelmaat te checken.

Protocol basisonderwijs (versie 26 februari)

Dit protocol is een handreiking voor de sector bij de heropening van scholen. Het kabinetsbesluit tot de opening van de scholen is leidend: alle leerlingen gaan volledig naar school, met inachtneming van de RIVM-voorschriften.

Dit protocol is aangepast naar aanleiding van het laatste servicedocument van OCW van 3 februari jl. In dit servicedocument zijn de adviezen vanuit het Generiek Kader van de RIVM (waarin extra maatregelen en adviezen aan de GGD staan) opgenomen en wordt vanuit OCW aangegeven hoe het onderwijs vanaf het opengaan van de scholen op 8 februari a.s. moet/kan worden ingericht.

Ook de veelgestelde vragen en antwoorden over het protocol worden zo snel mogelijk geactualiseerd.

Servicedocument voor besturen

Het Servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVID-19 van het ministerie van OCW bevat handvatten voor schoolbesturen.

Het ministerie van OCW bundelt de laatste stand van zaken van de landelijke maatregelen voor het funderend onderwijs in dit servicedocument. Het is nadrukkelijk geen vervanging maar een aanvulling op de diverse protocollen en richtlijnen. In het servicedocument wordt dan ook waar nodig naar diverse protocollen verwezen.

Het document is in zijn geheel gebaseerd op de situatie zoals die geldt per 23 januari 2021.

Op 3 februari hebben we een aanvullend servicedocument toegevoegd voor het basisonderwijs en speciaal (basis) onderwijs. Op 5 februari is dit servicedocument geactualiseerd in verband met de richtlijn voor neusverkouden kinderen. Op 23 februari is er een aanvullend servicedocument toegevoegd voor het voortgezet onderwijs. Over de aanvullende servicedocumenten zijn ook Q&A’s gemaakt. Deze vind je bij Veelgestelde vragen.

Brief minister Slob aan het onderwijs over de heropening van scholen 3 februari 2021

Minister Slob heeft op 3 februari een brief naar alle scholen gestuurd over de verantwoorde heropening van het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Hierin staat onder andere uitleg over heropening scholen en aangescherpte maatregelen. Ook zegt de minister het volgende: ‘Ik begrijp het als scholen aan het eind van deze week een of twee dagen willen nemen om alles goed in te regelen en dus minder of geen afstandsonderwijs bieden. De Onderwijsinspectie houdt hier rekening mee, zoals ze de hele afgelopen periode corona hebben meegenomen in hoe ze scholen tegemoet treden. Dit geldt ook voor de leerplichtambtenaren. Stem het wel goed of met de medezeggenschap.’

Protocol speciaal (basis)onderwijs (versie 26 februari)

Dit protocol is een handreiking voor de sector bij de heropening van scholen. Het kabinetsbesluit tot de opening van de scholen is leidend: alle leerlingen gaan volledig naar school, met inachtneming van de RIVM-voorschriften.

Dit protocol is aangepast naar aanleiding van het laatste servicedocument van OCW van 3 februari jl. In dit servicedocument zijn de adviezen vanuit het Generiek Kader van de RIVM (waarin extra maatregelen en adviezen aan de GGD staan) opgenomen en wordt vanuit OCW aangegeven hoe het onderwijs vanaf het opengaan van de scholen op 8 februari a.s. moet/kan worden ingericht.

Protocol voortgezet speciaal onderwijs (versie 26 februari)

Het protocol is een handreiking voor de sector bij de heropening van scholen. Het kabinetsbesluit tot de opening van de scholen is leidend: alle leerlingen gaan volledig naar school, met inachtneming van de RIVM-voorschriften. 

Dit protocol is aangepast naar aanleiding van het aanvullende servicedocument van OCW van 23 februari jl. In dit servicedocument zijn de adviezen vanuit het Generiek Kader van de RIVM (waarin extra maatregelen en adviezen aan de GGD staan) opgenomen en wordt vanuit OCW aangegeven hoe het onderwijs vanaf het opengaan van de scholen op 1 maart a.s. moet/kan worden ingericht. Voor het vso was fysiek onderwijs in de praktijk al de norm.

Wijzigingen per 24 februari 2021 ten opzichte van 21 januari betreffen:

Handreiking samenwerking noodopvang door kinderopvang en primair onderwijs

Het organiseren van noodopvang voor leerlingen in een kwetsbare positie en voor kinderen van ouders met cruciale beroepen is een uitdaging voor het onderwijs. De kinderopvang heeft het onderwijs aangeboden om scholen waar nodig en mogelijk te ondersteunen bij de organisatie van de noodopvang.

Deze handreiking is bedoeld als hulpmiddel om waar nodig en mogelijk te komen tot ondersteuning vanuit de kinderopvangsector bij de organisatie van de noodopvang op scholen. Meer informatie kun je vinden op de website van de PO-Raad.

Bij Praktijkvoorbeelden vind je enkele voorbeelden van samenwerkingsverbanden tussen KO en PO. Heb je zelf een goed voorbeeld dat je graag wilt delen met andere scholen? Laat dan je suggestie achter via het loket.

Mondkapjes

In het voortgezet onderwijs geldt het dringende advies een mondkapje te dragen tijdens verplaatsingen en in de pauzes. Het dragen van mondkapjes tijdens de lessen is niet nodig. Bekijk de infographic met richtlijnen voor het dragen van mondkapjes in de verschillende onderwijssectoren.

Handreiking bij besmetting 

Als er op een school een besmetting is vastgesteld, is het belangrijk personeelsleden, ouders en leerlingen zo snel mogelijk goed te informeren. Deze checklist biedt handvatten in geval van een vastgestelde COVID-19-besmetting bij een leerling of collega.

Protocol bewegingsonderwijs primair onderwijs

Gedurende het schooljaar 2020-2021 geldt voor het bewegingsonderwijs: 

In het vso moeten de leerlingen onderling 1,5 meter afstand in acht te nemen. Ook tussen leerlingen en docent, en docenten/medewerkers onderling wordt de 1,5 meter afstand gehandhaafd.

Het protocol is opgesteld door de KVLO en het LO-platform in afstemming met OCW, AVS, RIVM en de PO-Raad.

Protocol lichamelijke opvoeding voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs kan zowel buiten als binnen lichamelijke opvoeding worden gegeven. Daarbij hoeven de leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand in acht te nemen; tussen leerlingen en docent, en docenten/medewerkers onderling, wordt de 1,5 meter afstand wel gehandhaafd.

Het protocol is opgesteld door de KVLO en het LO-platform in afstemming met OCW, RIVM en de VO-raad.

Afsprakenkader veilig openbaar vervoer voortgezet onderwijs

Er is een nieuwe versie beschikbaar van het afsprakenkader dat de vervoerders samen met de VO-raad direct na de corona-uitbraak in maart hebben ontwikkeld. Een afsprakenkader is nodig omdat de capaciteit van het openbaar vervoer sinds de corona-uitbraak nog steeds niet op het oude niveau is.

Poster kinderopvang

Op deze poster van de Rijksoverheid vind je een duidelijk overzicht van de maatregelen rond de sluiting van de kinderopvang.

Neusverkouden kinderen

Beslisboom t/m groep 8

Hieronder vind je de meest recente beslisboom van BOinK, AJN Jeugdartsen en het RIVM. Meer informatie over de richtlijnen rond neusverkouden kinderen is te vinden bij het RIVM.

Beslisboom 12+

BOinK heeft in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM de beslisboom ’12+ thuisblijven of naar werk/school?’ geactualiseerd.     

NB: de richtlijnen van het RIVM zijn leidend. De beslisboom is een vertaling van deze richtlijnen. Zoals altijd is deze versie van de beslisboom het resultaat van een nauwkeurige afstemming tussen BOinK, AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

Een hulpmiddel als de beslisboom zal altijd aan verandering onderhevig blijven.

De beslisboom dekt niet alle situaties, het gaat bijvoorbeeld om de situatie hoe te handelen bij klachten maar niet hoe te handelen bij een positieve test. Het vo-protocol is daarin allesomvattend en altijd leidend.

Handreiking RIVM

Aangepast testbeleid kinderen tot en met 12 jaar

Het testbeleid voor kinderen onder de 12 jaar wordt in beperkte mate aangepast. Kinderen tot en met 12 jaar laten zich testen bij klachten die passen bij COVID-19, zoals neusverkoudheid in combinatie met hoesten, koorts en/of benauwdheid. Kinderen tot en met 12 jaar met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang en naar school zodra die weer opengaat.

  1. Hebben deze kinderen klachten die passend zijn bij COVID-19, zoals hoesten, koorts en/of benauwdheid? Dan laten zij zich testen. Kinderen met alleen een neusverkoudheid mogen naar noodopvang en school (zie hiervoor ook punt 4). 
  2. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
  3. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar blijft dringend geadviseerd als:
    – De klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is;
    – Er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek;
    – Het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
  4. Kinderen met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang (en als de scholen hun deuren weer mogen openen, gaan zij ook gewoon naar school), maar moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten zoals hoesten, koorts en/of benauwdheid. Zij laten zich testen en blijven thuis in afwachting van de test en het testresultaat.

Het nieuwe testbeleid is toegevoegd aan de Handreiking bij neusverkouden kinderen.

In de zogenoemde LCI-richtlijn (LCI staat voor Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding) van het RIVM is een bijlage opgenomen over het beleid rond kinderen met neusverkoudheid: de Handreiking bij neusverkouden kinderen

Testbeleid onderwijspersoneel

Meer informatie over het testen van onderwijspersoneel vind je op de website van de Rijksoverheid.

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen over de heropening van scholen. Staat je vraag er niet bij? Stel dan je eigen vraag.

Terug