Ventilatie

voor PO en VO | bijgewerkt op 3 september 2021

Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn uiteraard belangrijk. Uit adviezen van het RIVM blijkt echter dat er op dit moment geen reden is om wat betreft de mate van ventilatie in gebouwen af te wijken van eisen waaraan scholen nu al moeten voldoen.

Wel is er een advies geformuleerd voor het gebruik van bepaalde technieken voor ventilatie.

Op deze pagina vind je meer informatie over de rol van ventilatie bij de verspreiding van corona en over de stappen die scholen moeten nemen om ervoor te zorgen dat hun gebouwen aan de geldende eisen voldoen.

Ga direct naar:

Q&A regeling ventilatie voor scholen

Deze Q&A betreft vragen en antwoorden met betrekking tot de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS).

€ 100 miljoen extra budget subsidieregeling in 2021
Het budget van de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) wordt in 2021 opgehoogd met € 100 miljoen. Daarvoor is de SUVIS-regeling aangepast en opnieuw gepubliceerd. De ophoging wordt mogelijk gemaakt door een deel uit het beschikbare budget van 2023 naar voren te halen.

De aangepaste regeling komt grotendeels overeen met de vorige regeling. Binnen de aangepaste regeling is er budget gereserveerd voor aanvragen die bij de eerste openstelling ingediend zijn. Daarnaast komt er ruimte voor nieuwe aanvragen. U kunt alvast uw aanvraag voorbereiden. Bekijk hiervoor onderstaande informatie en de website van RVO.

Wat houdt de regeling/subsidie in?
De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten.

Voor wie is dit geld bedoeld?
Het geld is bedoeld voor schoolbesturen om de ventilatie op hun school/scholen op orde te brengen. De subsidie wordt aangevraagd door en verstrekt aan gemeenten. De gemeente zorgt dat dit geld bij het schoolbestuur terechtkomt. Nieuwbouw is uitgesloten van deze regeling.

Meer specifiek gaat het om bestaande schoolgebouwen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs of het speciaal onderwijs. Het schoolgebouw moet mede of uitsluitend worden gebruikt door een school die door de overheid wordt bekostigd. Er zijn een paar uitzonderingen, zoals verticale scholengemeenschappen en agrarische opleidingscentra. Zie daarvoor de regeling.

Wat moet ik als school/gemeente doen om hier gebruik van te maken?
Schoolbesturen kunnen voor inhoudelijke vragen over ventilatie terecht bij de helpdesk van kenniscentrum Ruimte-OK.

Wat kan ik als school nu al doen om zo goed mogelijk te ventileren?
Zie de ‘Handreiking optimaal ventileren op scholen’ onderaan deze pagina.

Hoeveel geld is er beschikbaar?
Er is € 200 miljoen beschikbaar via de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS). Voor de eerste tranche ter hoogte van € 100 miljoen hebben gemeenten tot 1 juli een aanvraag kunnen indienen. Voor een tweede tijdvak, is per 1 oktober 2021 nogmaals € 100 miljoen beschikbaar. Via de website van RVO is hierover binnenkort meer informatie beschikbaar. Daarnaast is er € 160 miljoen gereserveerd om gerichte investeringen mogelijk te maken voor ventilatie. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Waarom wordt de SUVIS-regeling opgehoogd van € 100 miljoen naar € 200 miljoen?

Op 13 augustus 2021 is aangekondigd dat de SUVIS-regeling met € 100 miljoen zal worden opgehoogd. Hiermee kunnen alle tot en met 30 juni ingediende aanvragen alsnog in behandeling worden genomen en is er nog voldoende beschikbaar voor nieuwe aanvragen. Zo kunnen alle gemeenten en scholen die dat willen, gebruik maken van een tegemoetkoming in ventilatiekosten.

Waarom staat de regeling alleen open voor gemeenten en niet voor schoolbesturen?
Om zo snel mogelijk geld beschikbaar te stellen is gekozen om aan te sluiten bij de bestaande BZK-regeling Specifieke Uitkering Doorbouwplan Scholen (SUDS), en deze om te bouwen naar een regeling voor ventilatie. Specifieke uitkeringen zijn alleen bedoeld voor provincies of gemeenten, en in het geval van de SUDS was reeds bepaald dat gemeenten aanvrager zouden worden. Daarnaast zijn gemeenten en schoolbesturen samen verantwoordelijk voor optimale onderwijshuisvesting. Informatie over de juridische verantwoordelijkheid t.a.v. ventilatie is te vinden in het document ‘Ventilatie en COVID-19’ van Ruimte-OK. Van schoolbesturen en gemeenten wordt verwacht dat zij het gesprek voeren over de verdeling van de 70% cofinancieringskosten.

Ik wil als school graag inzicht in de situatie rondom ventilatie in mijn gebouw. Kan ik de vragenlijst nog invullen?
Ja, dat kan. Scholen die nog niet het LCVS-onderzoek hebben uitgevoerd worden dringend verzocht dit alsnog te doen en de resultaten van de vragenlijst (zie: ‘Vragenlijst inventarisatie ventilatie op scholen‘ onderaan deze pagina) op te sturen naar datalab@minocw.nl.

Waarom is goede ventilatie zo belangrijk?
Goede ventilatie is van belang voor een gezond binnenklimaat. Ventilatie helpt ook om de overdracht van luchtweginfecties, zoals COVID-19, te beperken. Het is echter onbekend in welke mate ventilatie (luchtverversing) helpt om de overdracht van COVID-19 daadwerkelijk tegen te gaan.

Q&A regeling ventilatie voor gemeenten

Vanaf wanneer kan de subsidie worden aangevraagd?
De eerste ronde is op 30 juni 2021 gesloten. Op1 oktober 2021 zal het loket bij RVO weer openen voor aanvragen. Specifieke informatie zal via de website van de RvO bekend worden gemaakt.

Om hoeveel geld gaat het per school?
De gemeente doet een aanvraag voor 1 project. Een project is 1 of meer schoolgebouwen op dezelfde locatie. Het aantal aanvragen is onbeperkt. De gemeente krijgt maximaal 30% van de totale kosten en in totaal maximaal € 1 miljoen per aanvraag. Dit bedrag is een voorschot.

Maximale bedragen per project:

Het gaat hierbij om het voorlopige aantal leerlingen op 1 oktober 2020.

Wat zijn de voorwaarden?
De subsidie is bedoeld voor een project waarbij bestaande schoolgebouwen verbouwd worden. Er moeten in elk geval noodzakelijke en energiezuinige maatregelen worden genomen om het binnenklimaat te verbeteren.

Het project bevat in elk geval maatregelen die leiden tot:

Als de schoolgebouwen deze nog niet hebben, dan moet er ook gezorgd worden voor:

De uitkering kan ook voor andere energiebesparende maatregelen aangevraagd worden. Die maatregelen moeten dan wel het uiteindelijke energieverbruik en de CO2-uitstoot beperken.

De bouwactiviteiten moeten starten tussen 1 oktober 2020 en 31 augustus 2022. Op uiterlijk 31 augustus 2024 moet de bouw afgerond zijn. Deze datums zijn met de aangepaste SUVIS-regeling gewijzigd. Deze gelden ook voor aanvragers die hun aanvraag vóór 1 juli 2021 hebben ingediend.

Gemeenten moeten hun kennis en ervaring delen met het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

Inschatting RIVM over rol ventilatiesystemen bij verspreiding corona

Het RIVM concludeert dat de rol van ventilatiesystemen in de verspreiding van COVID-19 nog niet opgehelderd is, maar dat deze geen rol lijken te spelen in de epidemie. Volgens het RIVM is er geen reden het huidige beleid aan te passen.

Meer informatie kun je vinden op de website van het RIVM.

Aanvullende RIVM-adviezen met betrekking tot ventilatie

Ruimtes in scholen dienen te voldoen aan het Bouwbesluit. Hiernaast adviseert het RIVM om:

Meer informatie kun je vinden op de website van het RIVM.

Handreiking kortetermijnhandelingsperspectieven optimaal ventileren op scholen

Een optimaal binnenklimaat is belangrijk voor het welbevinden van leerlingen en onderwijspersoneel in de school. Daarnaast zijn de leerprestaties in een goed geventileerde onderwijsruimte beter en worden aanwezigen minder blootgesteld aan voor de gezondheid nadelige binnenmilieufactoren. 

Goed ventileren gaat niet vanzelf, bij de meeste ventilatiesystemen moet je ook zelf aan de slag. Deze verkorte handreiking geeft docenten, onderwijspersoneel, leerlingen en gebouwbeheerders tips en adviezen voor een optimale werking van de aanwezige voorzieningen. 

Veelgestelde vragen

Voorbeeldbrieven

De sectorraden ontwikkelden met hun leden voorbeeldbrieven die schoolbesturen kunnen versturen naar hun personeel en ouders over de stand van zaken van de ventilatie op hun school en eventuele plan van aanpak. Deze brieven zijn aan de leden van de PO-Raad beschikbaar gesteld op het ledendeel van de website van de PO-Raad. De leden van de VO-raad hebben deze ontvangen via de ledenbrief van de VO-raad.

FAQ Ventilatie op scholen en COVID

Q&A over ventilatie voor ouders

Heb je als ouder vragen over de ventilatie op scholen? Hieronder vind je een Q&A die hier specifiek op ingaat.

Q&A over ventilatie voor personeel

Heb je als personeelslid van een school vragen over de ventilatie op scholen? Hieronder vind je een Q&A die hier specifiek op ingaat.

Ventilatie in gymzalen

Meer informatie over de ventilatie van gymzalen is te vinden op de website van het KVLO.

Vragenlijst inventarisatie ventilatie op scholen

Alle besturen uit het funderend onderwijs hebben de oproep gekregen mee te doen aan een uitvraag van het Landelijk coördinatieteam ventilatie op scholen (LCVS). Deze uitvraag brengt de kwaliteit van de voorzieningen voor luchtverversing op scholen in beeld. Elk bestuur heeft via de sectorraden een persoonlijke link ontvangen. Wil je de vragenlijst van tevoren bekijken? Dan kun je deze hieronder downloaden. Let op: je doet pas mee als je de online vragenlijst invult.

Online of in Excel

Ben je een bestuur met meerdere scholen, vestigingen en gebouwen en is het invullen van alle details via de online vragenlijst erg tijdrovend? Download dan onderstaand Excel-bestand. De online vragenlijst hoef je dan niet meer in te vullen.  

In dit bestand zijn de bevoegd gezagnummers van besturen, inclusief de (volgens DUO) bijbehorende vestigingen en vestigingsgegevens al ingevuld. Het bestand is te filteren op bevoegdgezagnummer. Meerdere gebouwen per vestigingsnummer? Dan kun je ook rijen toevoegen.

E-mail het ingevulde bestand naar datalab@minocw.nl. Heb je dringende vragen over de vragenlijst inventarisatie ventilatie op scholen? Bel dan naar de helpdesk: 085 – 130 4036.

Formulier meting CO2-concentratie

Heb je als schoolbestuur de luchtkwaliteit op je scholen onvoldoende in beeld? Maak dan gebruik van onderstaande meetmethode. Het personeel van de betreffende school kan deze meting in een dag uitvoeren. Dat moet gebeuren in een vol lokaal met bovenbouwleerlingen/oudere leerlingen, liefst aan de oostkant van de school. Deze meetmethode is minder betrouwbaar, maar geeft een eerste indicatie van de luchtkwaliteit op school. De hoogst gemeten waarden kun je vervolgens overnemen op de uitvraag van het Landelijk coördinatieteam ventilatie op scholen (LCVS).

Stel je vragen aan een expert

Heb je nog vragen over de kwaliteit van de ventilatie bij jou op school? Stel je vraag dan aan ons loket. Een expert beantwoordt jouw vraag zo spoedig mogelijk.

Terug