Ventilatie

voor PO en VO | bijgewerkt op 1 oktober 2020

De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden van corona. Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn uiteraard belangrijk. Uit adviezen van het RIVM blijkt echter dat er op dit moment geen reden is om wat betreft de mate van ventilatie in gebouwen af te wijken van eisen waaraan scholen nu al moeten voldoen.

Wel is er een advies geformuleerd voor het gebruik van bepaalde technieken voor ventilatie.

Op deze pagina vind je meer informatie over de rol van ventilatie bij de verspreiding van corona en over de stappen die scholen moeten nemen om ervoor te zorgen dat hun gebouwen aan de geldende eisen voldoen.

Inschatting RIVM over rol ventilatiesystemen bij verspreiding corona

Het RIVM concludeert dat de rol van ventilatiesystemen in de verspreiding van COVID-19 nog niet opgehelderd is, maar dat deze geen rol lijken te spelen in de epidemie. Volgens het RIVM is er geen reden het huidige beleid aan te passen.

Meer informatie kun je vinden op de website van het RIVM.

Aanvullende RIVM-adviezen met betrekking tot ventilatie

Ruimtes in scholen dienen te voldoen aan het Bouwbesluit. Hiernaast adviseert het RIVM om:

Meer informatie kun je vinden op de website van het RIVM.

Vragenlijst inventarisatie ventilatie op scholen

Alle besturen uit het funderend onderwijs hebben de oproep gekregen mee te doen aan een uitvraag van het Landelijk coördinatieteam ventilatie op scholen (LCVS). Deze uitvraag brengt de kwaliteit van de voorzieningen voor luchtverversing op scholen in beeld. Elk bestuur heeft via de sectorraden een persoonlijke link ontvangen. Wil je de vragenlijst van tevoren bekijken? Dan kun je deze hieronder downloaden. Let op: je doet pas mee als je de online vragenlijst invult.

Online of in Excel

Ben je een bestuur met meerdere scholen, vestigingen en gebouwen en is het invullen van alle details via de online vragenlijst erg tijdrovend? Download dan onderstaand Excel-bestand. De online vragenlijst hoef je dan niet meer in te vullen.  

In dit bestand zijn de bevoegd gezagnummers van besturen, inclusief de (volgens DUO) bijbehorende vestigingen en vestigingsgegevens al ingevuld. Het bestand is te filteren op bevoegdgezagnummer. Meerdere gebouwen per vestigingsnummer? Dan kun je ook rijen toevoegen.

E-mail het ingevulde bestand naar ondersteuning-lcvs@ptvt.nl. Heb je dringende vragen over de vragenlijst inventarisatie ventilatie op scholen? Bel dan naar de helpdesk: 085 – 130 4036.

Formulier meting CO2-concentratie

Heb je als schoolbestuur de luchtkwaliteit op je scholen onvoldoende in beeld? Maak dan gebruik van onderstaande meetmethode. Het personeel van de betreffende school kan deze meting in een dag uitvoeren. Dat moet gebeuren in een vol lokaal met bovenbouwleerlingen/oudere leerlingen, liefst aan de oostkant van de school. Deze meetmethode is minder betrouwbaar, maar geeft een eerste indicatie van de luchtkwaliteit op school. De hoogst gemeten waarden kun je vervolgens overnemen op de uitvraag van het Landelijk coördinatieteam ventilatie op scholen (LCVS).

Veelgestelde vragen

Voorbeeldbrieven

De sectorraden ontwikkelden met hun leden voorbeeldbrieven die schoolbesturen kunnen versturen naar hun personeel en ouders over de stand van zaken van de ventilatie op hun school en eventuele plan van aanpak. Deze brieven zijn aan de leden van de PO-Raad beschikbaar gesteld op het ledendeel van de website van de PO-Raad. De leden van de VO-raad hebben deze ontvangen via de ledenbrief van de VO-raad.

FAQ Ventilatie op scholen en COVID

Q&A over ventilatie voor ouders

Heb je als ouder vragen over de ventilatie op scholen? Hieronder vind je een Q&A die hier specifiek op ingaat.

Q&A over ventilatie voor personeel

Heb je als personeelslid van een school vragen over de ventilatie op scholen? Hieronder vind je een Q&A die hier specifiek op ingaat.

Informatieblad Kortetermijnhandelingsperspectieven Ventileren op Scholen (winterperiode)

In de zomer was het gemakkelijk om goed te ventileren en te luchten, gezien het droge en mooie weer. Hoe kan er op scholen in het funderend onderwijs voldoende worden geventileerd in de winterperiode? Nu er een nattere en koudere periode aankomt, kun je op een andere manier goed ventileren en luchten (spuien).

Op dit informatieblad vind je praktische tips met als doel ervoor te zorgen dat het ventilatiesysteem ook in de winterperiode zoveel mogelijk kan (blijven) voldoen aan de richtlijnen, zoals gesteld door het RIVM en de eisen uit het Bouwbesluit of vanuit Arbowet- en regelgeving.

Ventilatie in gymzalen

Meer informatie over de ventilatie van gymzalen is te vinden op de website van het KVLO.

Landelijk coördinatieteam ventilatie op scholen (LCVS)

Op 17 augustus heeft de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media het Landelijk coördinatieteam ventilatie op scholen (LCVS) opgericht. Het LCVS wordt voorgezeten door Doekle Terpstra van Techniek Nederland. Ook de sectorraden, de VNG en GGD-GHOR nemen deel aan het LCVS.

Het LCVS vormt een tijdelijk werkverband van relevante partijen die gezamenlijk zorgdragen voor veilige ventilatie op elke school. Doel is om lokale samenwerking en oplossingen te stimuleren en zorg te dragen voor een landelijk beeld van de voortgang. Het LCVS springt bij om te zorgen voor (uitwisseling van) expertise. Over het landelijk beeld wordt tussentijds gerapporteerd aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Stel je vragen aan een expert

Heb je nog vragen over de kwaliteit van de ventilatie bij jou op school? Stel je vraag dan aan ons loket. Een expert beantwoordt jouw vraag zo spoedig mogelijk.

Terug