Ventilatie

voor PO en VO | bijgewerkt op 10 februari 2022

Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn belangrijk. Leerlingen leren beter en leraren kunnen beter en veilig hun werk doen in een goed geventileerde ruimte. En een goede ventilatie in schoolgebouwen helpt tegen verspreiding van het coronavirus.

Op deze pagina vind je meer informatie over de stappen die scholen kunnen nemen om ervoor te zorgen dat de ventilatie in hun gebouwen op orde is. Kijk hiervoor ook op www.ventilatiehulp.nl

Nieuwe maatregelen ventilatie en brief – 3 februari 2022

Het openhouden van de scholen is een prioriteit in het coronabeleid. Om op een verantwoorde manier fysiek onderwijs te kunnen volgen op school, is het onder meer belangrijk dat er goed geventileerd wordt. Frisse lucht en ventilatie zijn immers goed voor de gezondheid. Daarnaast leren leerlingen beter en kunnen leraren beter en veilig hun werk doen in een goed geventileerde ruimte.

Op 3 februari zijn er nieuwe maatregelen bekend gemaakt rond de ventilatie op scholen. Hierover is de onderstaande brief naar scholen gestuurd. Daarnaast is de informatie over de stappen die scholen kunnen zetten om de ventilatie op orde te brengen gebundeld te vinden op www.ventilatiehulp.nl

Veel schoolbesturen en gemeenten hebben al hard gewerkt aan betere ventilatie, maar er zijn ook veel scholen waar het helaas nog niet goed is. Omdat betere ventilatie in de klassen nu echt snel nodig is, hebben het ministerie van OCW, de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afspraken gemaakt die op de korte termijn resultaat opleveren. Deze partijen zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de ventilatieproblematiek in scholen op te lossen. Wij snappen dat deze afspraken niet ineens alle problemen met ventilatie oplossen, maar we zorgen er wel voor dat de situatie nu snel verbetert. In de onderstaande brief vind je informatie over de belangrijkste afspraken en welke gevolgen dit heeft voor de school.

Ga direct naar:

Q&A regeling ventilatie voor scholen

Deze Q&A betreft vragen en antwoorden met betrekking tot de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS).

Hoeveel geld is er beschikbaar?

Er is tweehonderd miljoen euro beschikbaar via de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS). Voor de eerste tranche ter hoogte van honderd miljoen euro hebben gemeenten tot 1 juli een aanvraag kunnen indienen. Voor een tweede tijdvak, is per 1 oktober 2021 nogmaals honderd miljoen euro beschikbaar. Gemeenten kunnen hiervoor een aanvraag doen tot en met 30 april 2022.

Daarnaast is er honderdzestig miljoen euro gereserveerd voor 2022 en 2023 om gerichte investeringen mogelijk te maken voor ventilatie. Hiervan wordt twintig miljoen euro ingezet voor experts in zogenaamde hulpteams en de aanschaf van CO2-meters.

Het ministerie van OCW bekijkt op dit moment hoe de resterende honderdveertig miljoen euro zal worden ingezet. Hierbij neemt het ministerie de uitkomsten van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Onderwijshuisvesting (IBO) mee en de ervaringen met de SUVIS. Of er weer een soortgelijke subsidieregeling komt, is nog onduidelijk. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Waarom is de SUVIS-regeling opgehoogd van € 100 miljoen naar € 200 miljoen?

Op 13 augustus 2021 is aangekondigd dat de SUVIS-regeling met € 100 miljoen zal worden opgehoogd. Hiermee kunnen alle tot en met 30 juni ingediende aanvragen alsnog in behandeling worden genomen en is er nog voldoende beschikbaar voor nieuwe aanvragen. Zo kunnen alle gemeenten en scholen die dat willen, gebruik maken van een tegemoetkoming in ventilatiekosten.

Wat houdt de regeling/subsidie in?
De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten.

Voor wie is dit geld bedoeld?
Het geld is bedoeld voor schoolbesturen om de ventilatie op hun school/scholen op orde te brengen. De subsidie wordt aangevraagd door en verstrekt aan gemeenten. De gemeente zorgt dat dit geld bij het schoolbestuur terechtkomt. Nieuwbouw is uitgesloten van deze regeling.

Meer specifiek gaat het om bestaande schoolgebouwen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs of het speciaal onderwijs. Het schoolgebouw moet mede of uitsluitend worden gebruikt door een school die door de overheid wordt bekostigd. Er zijn een paar uitzonderingen, zoals verticale scholengemeenschappen en agrarische opleidingscentra. Zie daarvoor de regeling.

Waarom staat de regeling alleen open voor gemeenten en niet voor schoolbesturen?
Om zo snel mogelijk geld beschikbaar te stellen is gekozen om aan te sluiten bij de bestaande BZK-regeling Specifieke Uitkering Doorbouwplan Scholen (SUDS), en deze om te bouwen naar een regeling voor ventilatie. Specifieke uitkeringen zijn alleen bedoeld voor provincies of gemeenten, en in het geval van de SUDS was al bepaald dat gemeenten aanvrager zouden worden. Daarnaast zijn gemeenten en schoolbesturen samen verantwoordelijk voor optimale onderwijshuisvesting. Informatie over de juridische verantwoordelijkheid t.a.v. ventilatie is te vinden in het document ‘Ventilatie en COVID-19’ van Ruimte-OK. Van schoolbesturen en gemeenten wordt verwacht dat zij het gesprek voeren over de verdeling van de 70% cofinancieringskosten.

Wat moet ik als school/gemeente doen om hier gebruik van te maken?
Op de website van de RVO staat meer informatie over de regeling.

Wat kan ik als school nu al doen om zo goed mogelijk te ventileren?
Leraren, schoolleiders, schoolbesturen en gemeenten die hulp en advies nodig hebben over ventilatie kunnen bij Ruimte-OK terecht. Dit kan via het telefoonnummer 0800-0224402 en de www.ventilatiehulp.nl

Q&A regeling ventilatie voor gemeenten

Vanaf wanneer kan de subsidie worden aangevraagd?
Voor de eerste tranche ter hoogte van honderd miljoen euro hebben gemeenten tot 1 juli een aanvraag kunnen indienen. Voor een tweede tijdvak, is per 1 oktober 2021 nogmaals honderd miljoen euro beschikbaar. Gemeenten kunnen een aanvraag doen tot en met 30 april 2022

Om hoeveel geld gaat het per school?
De gemeente doet een aanvraag voor één project. Een project is één of meer schoolgebouwen op dezelfde locatie. Het aantal aanvragen is onbeperkt. De gemeente krijgt maximaal 30 procent van de totale kosten en in totaal maximaal één miljoen euro per aanvraag. Dit bedrag is een voorschot.

Maximale bedragen per project:

Het gaat hierbij om het voorlopige aantal leerlingen op 1 oktober 2020.

Wat zijn de voorwaarden?
De subsidie is bedoeld voor een project waarbij bestaande schoolgebouwen verbouwd worden. Er moeten in elk geval noodzakelijke en energiezuinige maatregelen worden genomen om het binnenklimaat te verbeteren.

Het project bevat in elk geval maatregelen die leiden tot:

Als de schoolgebouwen deze nog niet hebben, dan moet er ook gezorgd worden voor:

De uitkering kan ook voor andere energiebesparende maatregelen aangevraagd worden. Die maatregelen moeten dan wel het uiteindelijke energieverbruik en de CO2-uitstoot beperken.

De bouwactiviteiten moeten starten tussen 1 oktober 2020 en 31 augustus 2022. Op uiterlijk 31 augustus 2024 moet de bouw afgerond zijn. Deze datums zijn met de aangepaste SUVIS-regeling gewijzigd. Deze gelden ook voor aanvragers die hun aanvraag vóór 1 juli 2021 hebben ingediend.

Gemeenten moeten hun kennis en ervaring delen met het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

Inschatting RIVM over rol ventilatiesystemen bij verspreiding corona

Het RIVM concludeert dat goede ventilatie en effectieve luchtreinigers virusdeeltjes in de lucht kunnen verminderen, maar dat het op dit moment onduidelijk is of dit ook daadwerkelijk tot aantoonbaar minder COVID-19 leidt. Daarvoor is meer (praktijk)onderzoek nodig. Meer informatie kun je vinden op de website van het RIVM.

Aanvullende RIVM-adviezen met betrekking tot ventilatie

Ruimtes in scholen dienen minimaal te voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit. Hiernaast adviseert het RIVM om:

Meer informatie kun je vinden op de website van het RIVM.

Handreiking Optimaal Ventileren op scholen

Een optimaal binnenklimaat is belangrijk voor het welbevinden van leerlingen en onderwijspersoneel in de school. Daarnaast zijn de leerprestaties in een goed geventileerde onderwijsruimte beter en worden aanwezigen minder blootgesteld aan voor de gezondheid nadelige binnenmilieufactoren. Bekijk de Handreiking Optimaal ventileren op scholen, op de website van Ruimte-Ok

Goed ventileren gaat niet vanzelf, bij de meeste ventilatiesystemen moet je ook zelf aan de slag. Leraren, schoolleiders, schoolbesturen en gemeenten die hulp en advies nodig hebben over ventilatie kunnen bij Ruimte-OK terecht. Dit kan via het telefoonnummer 0800-0224402 en de www.ventilatiehulp.nl

Veelgestelde vragen

FAQ Ventilatie op scholen en COVID

Q&A over ventilatie voor ouders

Heb je als ouder vragen over de ventilatie op scholen? Hieronder vind je een Q&A die hier specifiek op ingaat.

Q&A over ventilatie voor personeel

Heb je als personeelslid van een school vragen over de ventilatie op scholen? Hieronder vind je een Q&A die hier specifiek op ingaat.

Ventilatie in gymzalen

Meer informatie over de ventilatie van gymzalen is te vinden op de website van het KVLO.

Stel je vragen aan een expert

Leraren, schoolleiders, schoolbesturen en gemeenten die hulp en advies nodig hebben over ventilatie kunnen bij Ruimte-OK terecht. Dit kan via het telefoonnummer 0800-0224402 en de www.ventilatiehulp.nl.

Bij een hulpvraag bezoekt een expert van het hulpteam een school zo snel mogelijk. Deze expert helpt met goed gebruik van bestaande ventilatiemogelijkheden en het maken van een plan om de ventilatie snel te verbeteren. Ook kijkt de expert wat er op langere termijn nog meer nodig is om de ventilatie op orde te krijgen. Met de Navigator Hulpteam Optimaal Ventileren op www.ventilatiehulp.nl kunnen scholen achterhalen of het nuttig is om het hulpteam uit te nodigen.

Terug