Nieuw

voor PO en VO | bijgewerkt op 10 april 2024

Op deze pagina vind je een overzicht van recent toegevoegde informatie op lesopafstand.nl en van publicaties of hulpmiddelen die we graag extra onder de aandacht willen brengen.

Interview – Afstandsonderwijs bij De Korenaer is altijd maatwerk

Afstandsonderwijs is niet nieuw voor vso De Korenaer. Door hun jarenlange ervaring weten ze wat werkt: een goede afstemming, verwachtingen managen en vooral maatwerk. Directeur Jurgen van Gerwen en gedragswetenschapper Marianne Braken vertellen over de aanpak.

Deel Lerenvoorhetexamen.nl met je leerlingen

Begin april trapten de leerlingen van het vmbo-bb/kb af met het eindexamen. Op 14 mei start het examen voor de andere eindexamenleerlingen. Zij kunnen voor hun voorbereiding terecht op Lerenvoorhetexamen.nl. Deze website ondersteunt álle eindexamenleerlingen bij hun voorbereiding op het examen, ook leerlingen die niet of weinig fysiek naar school kunnen. De website staat vol uitlegvideo’s, handige begrippenlijsten, voorbereidingstips en oefenmateriaal. Leerlingen vinden de informatie geordend per onderwijsrichting, vak, domein en subdomein. Lerenvoorhetexamen.nl is een initiatief van Kennisnet en het ministerie van OCW, en is betrouwbaar, veilig, onafhankelijk en gratis te gebruiken. Deel Lerenvoorhetexamen.nl met je leerlingen

Bekijk de Themasessies Digitaal afstandsonderwijs synchroon en asynchroon

Kennisnet organiseerde samen met het ministerie van OCW twee themasessies over digitaal afstandsonderwijs. De ene sessie ging over afstandsonderwijs aan kinderen en jongeren die lessen synchroon met de klas volgen. Denk aan de inzet van ICT zoals AV1 en Klassecontact. Petra van Dam en Anita Elst vertelden over hoe zij digitaal afstandsonderwijs in de praktijk vormgeven op het Heer Bokelcollege in Rotterdam. De andere sessie ging in op asynchroon afstandsonderwijs. Roos Sutthoff, Manon Smit en Esther Kortus van Bits Rotterdam deelden hun ervaringen met het geven van digitaal afstandsonderwijs aan thuiszittende jongeren. Ook vertelden ze hoe ze samenwerken met IVIO@school. Kijk de video’s ervan terug bij themasessies op deze website

Bekijk het webinar Digitaal Afstandsonderwijs van 27 februari

Steunpunt Passend Onderwijs organiseerde samen met het ministerie van OCW een interactief webinar over digitaal afstandsonderwijs in de situatie dat een leerling tijdelijk niet naar school kan. Tijdens dit webinar vertelde Marjolein Andringa, coördinerend beleidsmedewerker Digitale School bij het ministerie van OCW wat er al mogelijk is en ging zij in op twee brochures. Peter Nooitgedagt, regio directeur en Niels Krol, adjunct directeur vertelden over hoe zij digitaal afstandsonderwijs in de praktijk vormgeven op het Aurum College, een bovenregionale vso voor havo en vwo in Lelystad. Bekijk het webinar bij Steunpunt Passend Onderwijs

Interview – Thuiszittende leerlingen komen virtueel samen bij Agora Underground

Als leerlingen niet of weinig fysiek naar school kunnen komen, hoe pak je dat op afstand aan? Bij Agora Underground komen de leerlingen en leercoaches samen in een virtuele omgeving. Teamleider Tim Slot en coach John Mevis vertellen hoe ze leerlingen die thuiszitten, weer positief in contact brengen met het onderwijs. Het tweede deel van onze interviewserie lees je hier

Veel leerlingen profiteren van digitaal afstandsonderwijs blijkt uit nieuw literatuuronderzoek

Hoe ga je om met leerlingen die door hun gezondheidssituatie (tijdelijk) niet of niet volledig naar school kunnen? Digitaal afstandsonderwijs biedt voor velen een uitkomst blijkt uit een nieuw literatuuronderzoek. In opdracht van Kennisnet voerde Oberon in samenwerking met Dialogic en Serendips het literatuuronderzoek ‘De toepasbaarheid van onderwijs op afstand’ uit. Het onderzoek geeft inzicht in de inzet, randvoorwaarden en opbrengsten van digitaal afstandsonderwijs. Zo blijkt bijvoorbeeld dat digitaal afstandsonderwijs voor thuiszittende leerlingen, kan bijdragen aan de preventie van (verdere) onderwijsachterstanden. Meer weten? Bekijk het onderzoek op Oberon.eu

Interview – Afstandsonderwijs bij OpMaat: ‘organiseer het samen!’

In het eerste deel van onze interviewserie over praktijkvoorbeelden met afstandsonderwijs lees je over Vso-school De Argo in Terneuzen die met OpMaat een innovatieve aanpak voor thuiszittende leerlingen omarmt. Via digitaal afstandsonderwijs en een sterk samenwerkingsnetwerk bieden ze persoonlijk maatwerk, waarmee ze nieuwe perspectieven geven aan leerlingen die vastgelopen zijn. Directeur Jan Heijstek en docente Naomi Lijbaert vertellen hoe ze dit aanpakken! Lees het interview hier.

Lesopafstand.nl vernieuwd met meer doelgroepen en programma Digitale School!

Lesopafastand.nl is vernieuwd en uitgebreid met meer doelgroepen voor wie afstandsonderwijs een rol kan spelen! Denk aan leerlingen met een ziekte of beperking, hoogbegaafde leerlingen en topsporters. Daarnaast vind je hier nu alles over het programma Digitale School, een samenwerking van Kennisnet en het ministerie van OCW. Dit programma is onderdeel van de verzuimaanpak en draagt bij aan de ambitie van het kabinet om het aantal thuiszittende leerlingen terug te dringen naar nul. Zo lees je onder meer wat het programma precies inhoudt, kun je je aansluiten bij het leernetwerk rond de Digitale School en kun je je aanmelden voor Themasessies om op de hoogte te blijven!

Kamerbrief: Actieprogramma Digitale School

Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Mariëlle Paul informeert in een nieuwe Kamerbrief de Kamer over het actieprogramma Digitale School. Het actieprogramma Digitale School wil ervoor zorgen dat de kansen die digitalisering biedt volledig worden benut voor leerlingen die door hun gezondheidssituatie niet of niet volledig naar school kunnen. Dit programma bestaat onder andere uit een subsidieregeling, onderzoek en kennisdeling. Ook een wetswijziging is noodzakelijk. Kennisnet en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werken samen aan het programma Digitale School. Meer weten? Lees de Kamerbrief op Tweedekamer.nl

Rapport: Meedoen op afstand in een hybride klas

Langdurig zieke leerlingen zijn weinig verbonden met school, schoolwerk en hun klas. Hybride virtueel onderwijs, waarbij fysiek onderwijs wordt gecombineerd met online onderwijs, kan uitkomst bieden. Maar docenten vinden het lastig om leerlingen tegelijk fysiek en online goed onderwijs te geven. Aan de hand van een meervoudige casestudy zijn de interactie, sociale betrokkenheid en motivatie voor school van zieke leerlingen, en de rol van docenten hierin, in kaart gebracht. Ook is onderzocht waar technische systemen aan moeten voldoen. Lees het rapport op de website van NRO of download de factsheets bij de Universiteit Leiden.

Artikel: Inhoud is leidend bij inrichting digitaal klaslokaal

Ict kan op veel manieren flexibel onderwijs mogelijk maken. Zo voerde basisschool De Kameleon, ondersteund door scholenstichting De Haagse Scholen, in 2022 afstandsonderwijs in om het lerarentekort op te vangen. Inmiddels loopt er een pilot om ook andere scholen van de stichting ruimte te geven aan innovatie door ict. Zo levert de nieuwe digitale rekenmethode op OBS Erasmus een welkome verlichting van de werkdruk op. Meer weten? Lees het artikel op Kennisnet.nl

Nieuwe brochures voor ouders en professionals over digitaal afstandsonderwijs voor kinderen die tijdelijk niet naar school kunnen

Onderwijs op school met leeftijdsgenoten en leraren is voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk. Maar soms kunnen kinderen tijdelijk niet naar school, door psychische of lichamelijke klachten. Of lukt het maar deels of onregelmatig. Ook dan heeft een kind recht op onderwijs dat zo goed mogelijk bij het kind past, met de extra hulp die daarvoor nodig is. Digitaal afstandsonderwijs kan een waardevol onderdeel zijn van die extra hulp. Om hierbij te ondersteunen en informeren zijn er nieuwe brochures gepubliceerd voor ouders en professionals over digitaal afstandsonderwijs voor kinderen die tijdelijk niet naar school kunnen. Meer weten? Bekijk de brochures op Rijksoverheid.nl

Door omstandigheden geen eindexamen? Nu is staatsexamen mogelijk!

Goed nieuws: leerlingen op een reguliere middelbare school die door omstandigheden niet kunnen deelnemen aan het eindexamen, kunnen nu ook via het staatsexamen hun diploma of certificaten halen! Het College voor Toetsen en Examens heeft namelijk de aanmelding en toelating daarvoor van kandidaten tot het staatsexamen uitgebreid. Deze regeling is er om ervoor te zorgen dat leerlingen met bijzondere omstandigheden, zoals ziekte, toch hun diploma kunnen behalen. Voorheen werden ze soms toegelaten, maar vanaf dit schooljaar (2023/2024) is er een officiële regeling voor.

Meer weten? Lees het artikel: Staatsexamen mogelijk voor leerlingen op reguliere school – Ouders & Onderwijs (oudersenonderwijs.nl)

Artikel: Digitale hulpmiddelen verbinden zieke leerlingen met de klas

Ook zieke kinderen hebben recht op onderwijs. Daarom zijn scholen verplicht onderwijs te regelen voor langdurig zieke leerlingen. Met behulp van digitale middelen kunnen ze bij hun klas betrokken blijven. KlasseContact en AV1 zijn voorbeelden van tools die zorgen voor verbondenheid tussen de zieke leerling en zijn klas. Onderzoeker en oud-consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen Silvia Klunder en zorgcoördinator Hanneke Martens vertellen wat erbij komt kijken om dit soort tools zo goed mogelijk in te zetten. “Het gevoel van erbij horen is heel belangrijk.” Meer weten? Lees het artikel op Kennisnet.nl

Terug